Вимоги до рукописів

Редакція Вісника КНЛУ. Серія Філологія приймає до друку матеріали (статті, огляди, рецензії та ін.) від фахівців у галузі лінгвістики за умови, що подані матеріали не публікувалися раніше, відповідають тематиці Вісника й оформлені відповідно до його вимог. Матеріали мають відображати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми й містити нові результати її вивчення. Теоретичні положення  повинні бути аргументовані відповідним ілюстративним матеріалом.

Вимоги до оформлення рукописів

Електронний варіант статті, відомості про автора просимо надсилати на електронну адресу:
knlu-pzs@ukr.net (.doc)

Редакція не повертає авторові (авторам) матеріали, зокрема й не прийняті до друку.