DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2018.135649

ЛАБІРИНТ ЯК ЗНАКОВИЙ ФІКСАТОР НАРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ “ЕКСПРЕСІЯ” У ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТОТВОРЕННІ XX ст. (на матеріалі роману А. Роб-Грійє “Dans le Labyrinthe”)

Руслана Іванівна Савчук

Анотація


У статті розглянуто основні особливості конструювання модерністської оповідної реальності у французькому прозовому тексті періоду Нового роману. З метою виявлення текстотвірного потенціалу лабіринту як знаково-мовної структури відображення наративної стратегії експресія в романі французького письменника Алена Роб-Грійє “Dans le Labyrinthe” з’ясовано головні закономірності породження та розгортання оповідної реальності, яка відзначається деформацією та викривленням власних кордонів за рахунок розширення та розтягнення меж простору й часу. Установлено, що в аналізованому прозовому тексті значущими показниками естетики модернізму в контексті текстотворення є ігрова концепція письма та поетика кінооповіді.  


Ключові слова


екстотворення; наративна стратегія експресія; лабіринт; наративний простір; оповідь; нелінеарність; модерністська оповідна реальність; семіотичний простір; монтажне кадрування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бразговская, Е. Е. (2008). Языки и коды. Введение в семиотику культуры. Пермь: Пермск. гос. пед. ун-т.

Витгенштейн, Л. (2005). Избранные работы. Логико-философский трактат. Москва: Изд. дом “Территория Будущего”.

Гапон, Л. А. (1990). Поэтика романов А. Роб-Грийе: строение и функционирование художественного текста. (Дисс. канд. филол. наук). Санкт-Петербург. Взято з http://www.dissercat.com/content/poetika-romanov-alena-rob-griie-stroenie-i-funktsionirovaniekhudozh-

teksta.

Луцак, С. М. (2002). Внутрішня організація прозового тексту (на матеріалі художніх творів Івана Франка). (Дис. канд. філол. наук). Івано-Франківськ.

Моклиця, М. В. (1999). Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика. (Дис. докт. філол. наук). Луцьк.

Мочернюк, Н. Д. (2005). Сновидіння в поетиці романтизму: часо-просторова специфіка. (Дис. канд. філол. наук). Львів.

Осипова, Н. О. (1999). Пасторальные мотивы в русской поэзии первой трети XX в. Пастораль в системе культуры: метаморфозы жанра в диалоге со временем. (с. 5–22). Москва.

Пиjаnoвиh, П. (1992). Проза Данила Киша. Приштина: Jединство; Горньи Милановац: Derje новине; Подгорица: Октоuх.

Татаренко, А. Л. (2010). Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури). Львів: ПАІС.

Ткачук, М. П. (2007). Наративні моделі українського письменства. Тернопіль: ТНПУ, Медобори.

Яременко, Н. В. (2003). Проза Ю. Яновського, О. Довженка, О. Гончара середини XX ст.: і нтенсифікація образності засобом повтору. (Автореф. дис. канд. філол. наук). Дніпропетровськ.

Foroughi, H., Djavari, M.-H. & Heidari, S. (2013). L’errance narrative chez Alain Robbe-Grillet. Le cas d’étude : Dans le labyrinthe. Recherches en Langue et Littérature Françaises: Revue de la Faculté des Lettres. (Vol. 7, № 11, рp. 1–16). Retrieved from france.tabrizu.ac.ir/pdf_523_23fc18d409d550c.

ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

Словарь культуры XX века / Взято з http: //www.philosophy.ru/

СУМ – Словник української мови в 11 томах. Взято з http: //sum.in.ua

Dictionnaire Le Petit Robert électronique / Version électronique du Nouveau Petit Robert, dictionnaire analogique et alphabetique de la langue française. – P. : Bureau van Dijk, 1997. – Електрон. опт. диск (CD-ROM). – Сист. вимоги : 2-х CD-ROM drive, VGA monitor, mouse, windows 3.1 or better, 386 microprocessor, 4 MB RAM, 3VD hard drive space. – Назва з титул. екрану.

ДЖЕРЕЛО ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Robbe-Grillet A. (1959). Dans le Labyrinthe. P: Éditions de Minuit.
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти