ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія


ISSN 2415 – 7333, e-ISSN 2311 - 0821.

Реєстрація: реєстраційне свідоцтво № 8830 серія КВ від 03.06.2004 року. Наукове фахове видання України у галузі “Філологічні науки” (Постанова Президії ВАК № 1-05/3 від 14 квітня 2010 р. // Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 5).

Галузь науки: філологічні науки.

Засновник і видавець – Київський національний лінгвістичний університет (до серпня 2001 року – Київський державний лінгвістичний університет).

Виходить з 1998 р.

Періодичність: двічі на рік (червень, грудень).

Проблематика: актуальні проблеми сучасного мовознавства та перекладознавства, що стосуються розвитку й функціонування германських, романських, слов’янських, східних та інших мов світу, а також результати досліджень у сфері когнітивної лінгвістики, зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології, лінгвокультурології, психолінгвістики та лінгвофілософії.

Мови публікацій – українська, англійська, російська, польська, чеська, німецька, французька.

Мета видання – оприлюднення й популяризація результатів досліджень у галузі філологічних наук.

Завдання журналу:
1) ознайомлювати читачів з найновішими досягненнями фахівців у сфері лінгвістики, лінгвокультурології, психолінгвістики, соціолінгвістики та перекладознавства;
2) порушувати актуальні проблеми сучасного мовознавства та залучати авторів до аналізу їх у своїх публікаціях;
3) координувати роботу науковців з метою діалогізації та розширення наукової співпраці;
4) популяризувати видання в сучасному науковому просторі, розширювати його індексацію у вітчизняних та закордонних наукометричних базах даних;
5) сприяти міжнародному обміну науковою інформацією;
6) дбати про високий фаховий рівень публікацій;
7) забезпечити належне рецензування та оформлення статей;
8) дотримуватися засад академічної етики.

Політика відкритого доступу: Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія дотримується політики відкритого доступу. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на його офіційному сайті в розділі Архіви.

Публікаційна етика – рукописи проходять двостороннє сліпе рецензування. Редколегія перевіряє статті відсутність плагіату в програмі Unicheck.

Індексування – входить до наукометричних баз даних:

Index Copernicus, Наукова періодика України, Google Scholar.