ВАРІАНТНІСТЬ У РОДОВІЙ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ІМЕННИКІВ (на матеріалі мовлення сучасного українського телебачення)

Authors

  • Олена Миколаївна Зайцева ВАРІАНТНІСТЬ У РОДОВІЙ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ІМЕННИКІВ (на матеріалі мовлення сучасного українського телебачення),

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2018.135662

Keywords:

варіантність, мовна тенденція, телемовлення, граматична категорія роду, іменник, чоловічий рід, жіночий рід

Abstract

У статті здійснена спроба проаналізувати іменники, які зазнали варіантних змін граматичної категорії роду в межах сучасних мовних тенденцій, що реалізуються нині в мовленні українського телебачення, також окреслено деякі причини появи таких тенденцій, частотність уживання таких іменників. Окрім того, подано короткий огляд кодифікації у словниках певних іменникових одиниць, що варіюються морфологічними показниками граматичного роду. У ході аналізу зʼясовано, що носії телевізійного мовлення усе частіше обирають морфолого-граматичний варіант на користь питомого відповідника граматичної категорії роду, нерідко й ревіталізованого або ж діалектного слова чи рідковживаного. Формально-граматичні показники категорії роду іменника сучасного телемововжитку зміщуються, реалізуючись у таких модифікаціях: чоловічий рід → жіночий рід, жіночий рід → чоловічий рід.

Author Biography

Олена Миколаївна Зайцева, ВАРІАНТНІСТЬ У РОДОВІЙ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ІМЕННИКІВ (на матеріалі мовлення сучасного українського телебачення)

Київський національний лінгвістичний університет

 

References

Архангельська, А. М. (2014). До проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиція і сучасність. ІІ. Мовознавство. 1, 58-70. Київ.

Ахманова, О. С. (1957). Очерки по общей и русской лексикологии. Москва. Вихованець, І. Р. (2004). Теоретична морфологія української мови: Акад. граматика укр. мови (За ред. І.Вихованця). Київ: Унів. вид-во “Пульсари”.

Горбачевич, К. С. (1971). Изменение норм русского литературного языка. Ленінград: Просвещение.

Карпіловська, Є. А. (2007). Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій. Українська мова. 4, 3-15. Київ

Карп’юк, М. Д. (1978). “Паралельна форма”, “дублет” чи “варіант”? Культура слова. Вип. 15, 70-75. Київ.

Лиса, Г. І. (2015). Динаміка сучасної родової категоризації іменника та її лексикографічна інтерпретація. Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. Випуск 31, 287-294. Київ.

Матвіяс, І. Г. (1974). Іменник в українській мові. Київ: Радянська Школа.

Поставний, В.В. (1974). Морфологічні варіанти іменників. Українська мова і література в школі. 8, 35-44.

Родніна, Л. О. (1963). Про морфологічні варіанти іменників у сучасній українській мові. Дослідження з мовознавства. Вип. 2, 52-61. Київ.

Семенюк, С. (2007). Формування словотвірної підсистеми фемінітивів до чоловічих особових назв за соціальним станом у новій українській мові. Українська мова. 4, 65-76. Київ.

Стишов, О. А. (2005). Українська лексика кінця ХХ століття: (На матеріалі мови засобів масової інформації). Київ: Пугач.

Тараненко, О. О. (2015). Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ — початок ХХІ ст.). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго.

Шевельов, Ю. (2002). Історична фонологія української мови. С. Вакуленко, А. Даниленко (пер. з англ.). Канад. інститут українських студій. Східний інститут українознавства ім. Ковальських, Харківське історико-філологічне товариство. Харків: Акта.

Ярцева, В. Н. (1990). Языки мира: проблемы языковой вариативности. Москва: Наука.

ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: В 6 т. / [редкол.: О. С. Мельничук та ін.]. – К.: Наукова думка, 1982-1989. – Т. 1-6.

СУМ – Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Ін-т мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970–1980.

СУМ – Словник української мови в 20 тт. / Національна академія України української мови. – Інформ. Центр. – К., 2013. – Том 4.

Словарь української мови: В 4 т. / [упорядник: Борис Грінченко]. – К.: Редакція журнала “Кіевская Старина”, 1908. – Т. 1-4.

СОСум – Сучасний орфографічний словник української мови: 180 тис. слів / Уклад.: В. В. Дубічинський, Н.Я. Косенко. – Х.: ВД “Школа”, 2009. – 1024 с.

Українська мова: Енциклопедія / [редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О., (співголови), Зяблюк М.П. та ін. – К.: Укр. Енцикл., 2000. ? 752 с.].

УРСС – Українсько-російський словотворчий словник / за ред. З.С. Сікорської. – 2-ге вид., перероб. і допов. Словник. К.: Освіта, 1995. – 256 с.

ДЖЕРЕЛО ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Коцюбинський, М. (1979). Твори в трьох томах. Том другий. Оповідання (1901-1909). К.: Видавництво художньої літератури “Дніпро”.

Published

2018-06-27

Issue

Section

Articles