ТИПОЛОГІЯ СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ ПОРІВНЯННЯ ЗА ЗНАЧЕННЯМ ОБ’ЄКТА (на матеріалі роману-колажу Д. Кешелі “Родаки”)

Authors

  • Валентина Петрівна Заскалета Київський національний лінгвістичний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2018.135664

Keywords:

порівняння, порівняльна конструкція, об’єкт порівняння, компаратор, семантичне поле, лексико-семантична група

Abstract

У статті встановлено типологію семантичних полів порівняльних конструкцій за значенням об’єкта порівняння на  матеріалі роману-колажу Д. Кешелі “Родаки”, описано лексико-семантичні групи цих полів, виявлено найбільш репрезентативні щодо різноманітності об’єктів порівняння та кількості лексико-семантичних груп семантичні поля, окреслено перспективи подальших студій.

 

Author Biography

Валентина Петрівна Заскалета, Київський національний лінгвістичний університет

кандидат філологічних наук, доцент

References

Баранник, Д. Х. (1980). Порівняльні конструкції в українській мові. Дослідження з граматики і граматичної стилістики української мови : зб. наук. праць. (6–16). Дніпропетровськ: ДДУ.

Бондаренко, Л. Г. (2013). Порівняння у художньому дискурсі Марії Матіос (на матеріалі збірки “Нація. Одкровення”). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” : зб. наук. пр. ХVІІ, 115-118.

Волощук, Г. (2013). Порівняльні структури в польському та українському текстах Святого Письма (“Книга Псалмів” і “Книга Приповідок”). Науковий вісник Східноєвропейського

національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. 13. 29-32. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2013_13_9

Вороніна, Ю. В. (2011). Порівняння як елемент ідіостилю Люко Дашвар. Актуальні проблеми словянської філології. ХХIV (1), 425-433.

Голоюх, Л. В. (1996). Порівняння як структурно-стилістичний компонент художнього тексту (на матеріалі сучасної української історичної прози) (Автореф. дис. канд. філол. наук). Київ.

Дуденко, О. Шевчук, І. Порівняльні конструкції української мови: до методики розрізнення порівнянь при вивченні в основній школі. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи.

, 72-80.

Заскалета, В. П. (2017). Порівняння як засіб увиразнення портретного опису персонажа (на матеріалі роману-колажу Дмитра Кешелі “Родаки”). Проблеми зіставної семантики : зб. наук. статей]. 13 (81-87). Київ: Вид. центр КНЛУ.

Заскалета, В. П. (2018). Типологія семантичних полів порівняння за значенням суб’єкта (на матеріалі роману-колажу Дмитра Кешелі “Родаки”). Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Вип. 36. 47-56.

Конторчук, Г. (2010). Структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій в історичній повісті Валерія Шевчука “Розсічене коло”. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. 20, 261-270. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_20_32.

Кучеренко, Н. (1996). Порівняння як засіб гумору в мовотворчості О. Чорногуза. Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: зб. наук. праць. Част. 2, 94-96.

Мацько, Л. І. (2003). Стилістика української мови : підручник. Київ: Вища школа.

Мацько, О. М. (2009). Порівняння як художній засіб у поетиці Романа Скиби. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство): зб. наук. праць. 2, 99-103.

Олексенко, В. Функціонально-семантичний статус порівняльних конструкцій у творах Уласа Самчука Взято з http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/752/1/% D0%A4% D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.pdf

Межов, О. Г. (2006). Порівняльні синтаксеми і підрядні конструкції в поетичних творах Лесі Українки. Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. 3, 291–301.

Павленко, Є. І. (1970). Порівняння як граматична і стилістична категорія. Мовознавство. 3 (78-85).

Павлюк, Т. П. (2009). Семантична структура порівняльного звороту в поетичному тексті. Лінгвістика: зб. наук. пр. 1, 146-152.

Педченко, С. Функціонально-семантичні параметри порівняльно-гіпотетичних часток. Взято з http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/1591

Рошко, С. (2000). Проблема розрізнення підрядних порівняльних речень та порівняльних зворотів – членів простого речення. Філологічні студії: науковий часопис. 1, 188-193.

Савицька, Л. (1985). В незнане вгвинчуй мисль, як вихори спіральні (Порівняння в поезії М. Бажана) Культура слова. 29 (31-35). Київ: Наукова думка.

Свашенко, А. О. (1988). Порівняння в прозі О. Кобилянської. Творчість Ольги Кобилянської у контексті української і світової літератури (До 125-річчя з дня народження письменниці): Тези допов. і повід. наук. конф. 2, 102-103.

ДЖЕРЕЛО ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Кешеля Д. (2016). Родаки : роман-колаж. Київ: ВЦ “Академія”.

Published

2018-06-27

Issue

Section

Articles