REIDEOLOGIZATION OF IDEOLOGICALLY MARKED VOCABULARY IN THE UKRAINIAN-SPEAKING PUBLIC DISCOURSE OF THE PERIOD OF INDEPENDENCE

Authors

  • Галина Богданівна Мінчак Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2016.113749

Keywords:

negative evaluation, positive evaluation, ideologically marked nominative units, connotative semantics, reideologization

Abstract

This article describes one of the recent processes in modern Ukrainian lexicon –
reideologization. It is proved that this process actively takes place in the connotative semantics
of ideologically marked appelatives and homonyms and demonstrates the ability of language
to produce not only new, but also restore points related to cultural memory of the word semantics.
Unlike deideologization, in the process of reideologization the nominative units do not lose
the ideological sense, but only change the pole of evaluation (negative – positive).

References

Ажнюк Б.М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна : [монографія] / Б. М. Ажнюк. – К. : Рідна мова, 1999. – 450 с.

Білодід І.К. Мова і ідеологічна боротьба / І.К. Білодід. – К. : Наук. думка, 1974. – 84 с.

Вейнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике / Отв. ред. Ю.В.Розенцвейг. – М. : Прогресс, 1972. – Вып. 6. – С. 25–60.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський // Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К. : Т-во “Знання України”, 1991. – С. 109–120.

Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт. – М. : Наука, 1984. – 396 с.

Єрмоленко С.Я. Мова в культурі народу (План-проспект) / С.Я. Єрмоленко, Т.А. Харитонова, О.Б. Ткаченко, Г.М. Яворська, В.А. Ткаченко, А.М. Шамота // Мовознавство. – 1998. – № 4–5. – С. 3–17.

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного

релятивізму) : [монографія] / Р. Кісь. – Львів : Літопис, 2002. – 304 с.

Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха: Записная книжка филолога / В. Клемперер. – М. : Прогресс-Традиция, 1998. – 381 с.

Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі : [монографія] / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кисляк. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.

Кононенко В.І. Рідне слово : [монографія] / В.І. Кононенко. – К. : Богдана, 2001. – 303 с.

Коць Т. Мовні смаки і сучасні тенденції у загальнолітературній нормі (на матеріалі газет 90-х років) / Т. Коць // Культура слова. – К. : Ін-т української мови, 1997. – Вип. 51. – С. 44–52.

Кочерган М.П. Мова як символ соціальної солідарності / М.П. Кочерган // Вісник Київського лінгвістичного університету. Сер. “Філологія”. – К. : КНЛУ, 2002. – Т. 5. – № 2. – С. 5–18.

Кочерган М.П. Національні семантичні асоціації та символи в контексті міжкультурної комунікації / М.П. Кочерган // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ [ЛІНГВАПАКС-VІІІ]. – К. : КДЛУ, 2000. – Вип. 3а. – С. 39–42.

Кочерган М. Про час, про себе і людей : [спогади] / Михайло Кочерган. – К. : ВЦ “Академія”, 2012. – 224 с.

Масенко Л.Т. Мова і політика / Л.Т. Масенко. – К. : Соняшник, 1999. – 100 с.

Мінчак Г.Б. Лінгвонім українська мова як об’єкт оцінки в сучасному політичному дискурсі / Г.Б. Мінчак // Вісник Київського лінгвістичного університету. Сер. “Філологія”. – К. : КНЛУ, 2002. – Т. 5. – № 2. – С. 13–19.

Сербенська О.А. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей / О.А. Сербенська, М.Й. Волощак. – К. : Просвіта, 2001. – 204 с.

Смаль-Стоцький Р. Українська мова в Совєтській Україні / Роман Смаль-Стоцький. – Нью-Йорк; Торонто; Сидней; Париж : Вид-во НТШ в ЗДА, 1969. – 318 с.

Сологуб Н. Народні перосмислення біблійних образів / Надія Сологуб // Мовознавство: Доповіді та повідомлення на IV Міжнародному конгресі україністів. – К. : Пульсари, 2002. – С. 176–180.

Швецова А. Культурні проекції національного характеру / Антоніна Швецова // Сучасність. – 2000. – № 7–8. – С. 123–134.

Шерех Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900 – 1941): Стан і статус / Юрій Шерех // Шерех Ю. Поза книжками і з книжок. – К. : ЧАС, 1998. – С. 281–393.

Яворська Г.М. Мовне реформування як засіб “виправлення дійсності” / Г. М. Яворська // Мова тоталітарного суспільства / Відп. редактор Г.М. Яворська. – К. : Ін-т мовознавства імені О.О. Потебні, 1995.– С. 15–24. 23. Яковлева Е.С. О понятии “культурная память” в применении к семантике слова / Е.С. Яковлева // Вопросы языкознания. – 1998. – № 3. – С. 43–73.

Buzássyová K., Martincová O. Neuzualni slovotvorba v zapadoslovanskych jazycich // Słowotwórstwo / Nominacja / Red. nauk. I. Ohnheiser. – Innsbruck, Opole : Uniwers. Innsbruck, Uniw. Opolski, 2003. – S. 262–275.

Бутенко Н.П. Словник асоціативних означень іменників в українській мові / Н.П. Бутенко. – Львів : Вища школа. Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 328 с.

ВТССУМ : Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : Перун, 2007. – 1727 с.

СлУМ: Словарь української мови: У 4-х томах / Упор. Б. Грінченко. – Репр. вид. – К. : Довіра, 1997.

СУМ : Словник української мови : В 11 т. – К. : Наук. думка, 1970. – Т. І. – 799 с.; 1971. – Т. ІІ. – 550 с.; 1972. – Т. ІІІ. – 744 с.; 1973. – Т. ІV. – 840 с.; 1974. – Т. V. – 840 с.; 1975. – Т. VІ. – 832 с.; 1976. – Т. VІІ. – 723 с.; 1977. – Т. VІІІ. – 927 с.; 1978. – Т. ІХ. – 916 с.; 1979. – Т. Х. –

с.; 1980. – Т. ХІ. – 699 с.

Published

2016-11-28

Issue

Section

Articles