НЕОЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК БАЗА СУЧАСНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ

Authors

  • Зоя Орестівна Валюх Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine
  • Ірина Олександрівна Коробова Державний економіко-технологічний університет транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120834

Keywords:

неозапозичення, дериваційний потенціал, словотвірна поведінка, словотвірне освоєння, дериват, твірна основа, похідне слово

Abstract

У статті розглянуто специфіку словотвірного освоєння нових запозичених слів в українській мові. Основну увагу приділено мовним і позамовним чинникам, що зумовлюють дериваційний потенціал неозапозичень як твірних слів. З’ясовано, що невідмінювані неозапозичення, більшість із яких мають слабку дериваційну спроможність, у сучасній українській мові становлять семантично й структурно окреслену групу. Схарактеризовано дериваційну поведінку нових запозичень із граматичними ознаками родової належності, які слугують базовими твірними основами для творення дериватів різної частиномовної належності.

References

Валюх З.О. Словотвірна парадигматика іменника в українській мові / Зоя Валюх. – К.; Полтава : АСМІ, 2005. – 345 с.

Валюх З.О. Типологія словотвірних парадигм іменника в українській мові: дис. ... доктора філол. наук: 10.02.01 / Ін-т укр. мови НАН України. – К., 2006. – 395 с.

Ґрещук В.В. Український відприкметниковий словотвір / В.В. Ґрещук – Івано-Франківськ : Плай, 1995. – 208 с.

Земская Е.А. Проблемы словообразования на современном этапе / Е.А. Земская, Е.С. Кубрякова // Вопросы языкознания. – 1978. – № 6. – С. 112–123.

Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі : монографія / Н.Ф.Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.

Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів інформації) / О.А. Стишов. – [2-ге видання] – К. : Пугач, 2005. – 388 с.

Фурса В.М. Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен : монографія / В.М. Фурса. – К. : Інститут українській мови НАН України, 2005. – 252 с.

ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.

Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови / Євгенія Анатоліївна Карпіловська. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” імені М.П. Бажана, 2002. – 910 с.

Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – 2-е видання, – К. : Головна редакція “Українська радянська енциклопедія”, 1985 – 776 с.

Словник іншомовних слів / Л.О. Пустовіт, О.І. Скопенко, Г.М. Сюта, Т.В. Цимбалюк / За ред. Л.О. Пустовіт. – К. : Довіра, 2000. – 1017 с.

Словотворчість незалежної України. 1991-2011 : Словник / Укладач А. Нелюба. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2012. – 608 с.

Українська мова : енциклопедія [ред. В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін.]. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Українська енциклопедія, 2004. – 824 с.

Шевченко Л.І. Новий словник іншомовних слів : близько 40 000 сл. і словосполучень / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк / За ред. Л.І. Шевченко. – К. : АРІЙ, 2008. – 672 с.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

ВК – Вечірній Київ.

Д – День.

ІЗ – Іменем закону.

Закон і бізнес.

Issue

Section

Articles