ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СМЫСЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Authors

  • Бак Хади Ататюркский университет, г. Эрзурум, Турция,

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120840

Keywords:

структурно-семантичний напрямок, лексико-синтаксичні одиниці, семантичний синтаксис, пропозиція, предикат, денотат, актант, комунікативний фактор, структурно-семантичний аналіз, номінативні одиниці

Abstract

У статті розглянуто теоретичні засади співвідношення структури мовних одиниць та їхніх семантичних відношень у руслі структурно-семантичного напрямку сучасного російського мовознавства. Установлено, що лексика й синтаксис, які представляють різні рівні мовної системи, тісно пов’язані між собою: лексика визначає й семантику синтаксичних одиниць, і їхню структуру.  У побудові синтаксичних одиниць вибір лексики залежить від потреб мовця дати ту або іншу інформацію про дійсність. Лексика має безпосередній стосунок до формування синтаксичних значень. Комунікативный аспект зумовлює кількісний склад членів речення, смислове розмежування підмета й присудка, підсилює чи послаблює значення номінації. Емоційно-оцінні елементи корелюють зі стилістичним аспектом і впливають на структуру речення, об’єднуючи семантичні й граматичні фактори. Обґрунтовано поняття пропозиції як моделі описуваної реченням ситуації. Доведено, що структуру пропозиції формує предикат, він вказує на учасників ситуації (актантів), визначає їхню кількість і роль. Семантичну організацію речення та фактори, що впливають на її зміну, доцільно вивчати одночасно з погляду лексикології та семантичного синтаксису. Засадничим є положення про те, що пропозиція, як і слово, становить номінативну одиницю. Різниця полягає лише в зображенні корелятивної операції, яку виконує суб’єкт. Фактор перехідності синтаксичних явищ – це паралельні взаємодоповнювальні функції.

References

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы / Н.Д. Арутюнова. – М. : Изд-во ЛКИ, 2007. – 383 с.

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли ; пер. с фр.: Е.В. Вентцель, Т.В. Вентцель; ред., вступит. ст. и примеч. Р.А. Будагова. – М. : Изд-во иностр. лит., 1955. – 416 с.

Общее языкознание. Внутренняя структура языка / отв. ред. Б.А. Серебренников. – М. : Наука, 1972. – 564 с.

Современный русский язык / В.А. Белошапкова, В.Н. Белоусов, Е.А. Брызгунова, Е.А. Земская; под ред. Белошапковой В.А. – М. : Азбуковник, 1997. – 926 с.

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : учебник для студ. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / В.В. Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д.Чеснокова и др.; под ред. Е.И. Дибровой. – М. : Издательский центр “Академия”, 2008. – Ч. 2 : Морфология. Синтаксис. – 624 с.

Issue

Section

Articles