ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНИХ УГОРСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Authors

  • Елеонора Тіборівна Берта Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120844

Keywords:

фразеологізм, фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення, фразеологічні вирази, соматизм, сурядний тип будови, підрядний тип будови

Abstract

У статті проаналізовано відомі класифікації фразеологізмів у сучасних угорській та українській мовах, відзначено найбільш оптимальні принципи поділу фразеологічних одиниць. Основну увагу зосереджено на дослідженні семантики й структури фразеологізмів із соматичним компонентом. Визначено найуживаніші соматичні компоненти у фразеологічних системах зіставлюваних мов. З’ясовано, що в сучасних угорській та українській мовах такі фразеологізмів найчастіше мають форму підрядного словосполучення. 

Розглянуто труднощі, які виникають в українськомовних студентів у зв’язку з вивченням угорських фразеологізмів. Запропоновано способи оптимізації викладання угорських фразеологізмів носіям української мови.

References

Ботина Л.Г. Соматические фразеологические единицы в русских говорах / Л.Г. Ботина // Фразеология и контекст. – Самарканд, 1987. – C. 45–50.

Вайнтрауб P.M. О соматических фразеологизмах в русском языке. / P.M. Вайнтрауб // Лексические единицы русского языка и их изучение: Сб. ст. / Ташкент, гос. пед. институт. – Ташкент, 1980. – C. 81–95.

Вакк Ф. О соматической фразеологии в современном эстонском литературном языке : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.02 “Языки народов Российской Федерации” / Ф.О. Вакк. – Таллинн : Академия наук Эстонской ССР, 1964. – 23 с.

Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины // В кн.: Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. –

С. 121–137.

Гвоздарев Ю.А. Рассказы о русской фразеологии / Юрий Анатольевич Гвоздарев. – М., 1988. – С. 4–17.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Юрий Николаевич Караулов. – М. : Издательство ЛКИ, 2007. – 264 с.

Красовська К.В. Зв’язок концептуальної та мовної картин світу з етнічною ментальністю / К.В. Красовська // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 154. – С. 120–123.

Панцьо С. Культурологічна вагомість соматичної лексики (на матеріалі лемківської пісні) Стефанія Панцьо, Людмила Вакарюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вип. 16. – Вінниця: ТОВ “Фірма “Планер”, 2012. – С. 155–162.

Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка / Н.М. Шанский. – М. : Высшая школа, 1985. – С. 103–110.

Яніцька Н. Соматична лексика як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії / Наталія Яніцька // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2008. – Вип. 3. – С. 211–213.

Adamikné Jászó Anna. A Magyar nyelv könyve / Jászó Anna Adamikné. – Budapest, 1995. – О. 203–211.

Bárdosi Vilmos. Magyar szólások, közmondások adatbázisa / Vilmos Bárdosi. – Budapest : Tinta, 2012. – 76 о.

Földes Csaba. Magyar–német–orosz beszédfordulatok. A három nyelv azonos jelentésű állandósult szókapcsolatai / Csaba Földes. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1987.

Juhász József. A frazeológia mint nyelvészeti diszciplína / József Juhász // Rácz Endre, Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1980. – О. 79–97.

Hadrovics László. Magyar frazeológia / László Hadrovics. – Budapest, l995. – Î. 173–186.

O. Nagy Gábor. Mi fán terem? Magyar szólás mondások eredete / Gábor O. Nagy. – Budapest : Gondolat, 1957. – О. 79–87.

O. Nagy Gábor. Magyar szólások és közmondások / Gábor O. Nagy. – Budapest : Gondolat, 1966. – O. 111–119.

Zsemlyei János. A mai magyar nyelv szókészlete. 4. rész, A mai magyar nyelv állandósult szókapcsolatai. Frazeológia. Őrszavak, 2010. szeptember (Hozzáférés: 2017. április 24.)

ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

Фразеологічний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svitslova.com/idioms-dictionary.html

Фразеологічний словник української мови. У 2 кн. / [уклад. В.М. Білоноженко та ін.]. – К. : Наук. думка, 1993. – Кн. 1. – 528 с. – Кн. 2. – С. 529–980.

Forgács Tamás. Magyar szólások és közmondások szótára. Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve. – Budapest : Tinta Könyvkiadó , 2003. – 822 о.

Magyar szalások közmondások abatbáziso [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96/Downloads/TAMOP-4_2_5-09_Magyar_szolasok_kozmondasok_adatbazisa%20(1).pdf

Issue

Section

Articles