DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2018.151722

ЕМОЦІЙНО-ОЦІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ (на прикладі ідіостилю Бориса Акуніна)

Т. В. ДОБРОШТАН

Анотація


Розвиток сучасної лінгвістичної науки позначений дослідженням людського чинника в мові. Особлива увага приділяється емотивності, що пов’язана з мовним вираженням емоцій та почуттів людини. Вивчається роль емотивності в процесі творення фразеологічних одиниць, насамперед соматичних фразеологізмів, що пов’язані з невербальними засобами спілкування.

У роботі використано такі методи та прийоми лінгвістичних досліджень, як описовий, метод компонентного аналізу та прийом кількісного аналізу.

Статтю присвячено дослідженню соматичних фразеологізмів у сучасній російській мові та їх зв’язку з емоціями людини. Семантичним ядром соматичних фразеологізмів є слова-соматизми, які описують жест чи позу та водночас використовуються для характеристики душевних станів і почуттів людей. Виявлено, описано та класифіковано соматичні
фразеологізми в авторському тексті Бориса Акуніна. Доведено та проілюстровано зв’язок соматичних фразеологічних одиниць з емоціями та оцінками людини.

Досліджено соматичні фразеологізми, що позначають позитивні та негативні емоційні стани людини. Проаналізовано опорні слова-соматизми в складі фразеологізмів та проведено їх кількісний і семантичний аналіз. Розглянуто соматичні фразеологізми, що використовуються для позначення двох та більше емоцій. У романі Бориса Акуніна “Пелагия и красный петух” виокремлено 17 груп емоційних фразеологізмів, загалом 125 об’єктивацій. Продемонстровано, що з 125 соматичних фразем лише 11 позначають позитивні емоції (задоволення, радість, любов, пристрасть).

Особливу увагу звернено на центральні соматичні компоненти. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що найчастотнішими компонентами в складі соматичних фразем є лексеми око, рука, голова, брови, серце та різні граматичні форми цих лексем.

У статті описано та проаналізовано мовні одиниці, які виникли на основі одного жесту, але позначають різні емоції та настрої людини (наприклад, злість, страх і подив), демонструючи тим самим дифузність семантики соматичних фразеологізмів.


Ключові слова


соматизм; соматичні фразеологізми; емоція; оцінка; невербальні засоби спілкування; антропоцентрична спрямованість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Абрамова, А. Г. (2005). Фразеологические единицы с компонентами-соматизмами в разноструктурных языках (на материале русского и чувашского языков). (Дис. канд. филол. наук). Чебоксары. Взято из http://www.cheloveknauka.com/v/ 164055/d

Вак, Ф. (1964). О соматической фразеологии в современном эстонском литературном языке. (Автореф. дис. канд. филол. наук). Таллин.

Верещагин, Е. М., Костомаров, В. Г. (1990). Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. Москва: Русский язык.

Верещагин, Е. М., Костомаров, В. Г. (2005). Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы. Москва: Индрик.

Добровольский, Д. О. (1994). Семантика идиом как переводческая проблема. Перевод и лингвистика текста. Москва: Изд. ВПЦ & Hogeshool Maastricht.

Долгополов, Ю. А. (1973). Сопоставительный анализ соматической фразеологии: на материале немецкого и английского языков. (Автореф. дис. канд. филол. наук). Казань.

Ковтун, Т. В. (2009). Фразеологічні одиниці зі значенням емоційного стану людини у сучасній російській мові. Система і структура східнослов’янських мов. До 175-річчя Національного

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. (135-139).

Козеренко, А. Д. (2000). Жестовые идиомы и жесты: типы соответствий. Фразеология в контексте культуры. (374-382).

Крейдлин, Г. Е. (2002). Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. (Монография). Москва: Новое литературное обозрение.

Крейдлин, Г. Е. (2000). Невербальная семиотика в ее соотношении с вербальной. (Автореф. дис. докт. филол. наук). Москва. Взято из http://www.cheloveknauka.com/v/232183/a

Куницкая, Н. В. (1985). Соматические фразеологизмы в современном молдавском языке. (Дис. канд. филол. наук). Кишинев. Взято из http://www.dissercat.com/content/somaticheskiefrazeologizmy-

v-sovremennom-moldavskom-yazyke

Мордкович, Э. М. (1972). К вопросу о семантических полях соматических фразеологизмов. Новгород: НГУ.

Назаров, Н. О. (2008). Соматические фразеологизмы ишкашимского языка. (Дис. канд. филол. наук). Душанбе. Взято из http://www.cheloveknauka.com/somaticheskie-frazeologizmyishkashimskogo-yazyka

Омиралиева, Ж. К. (1999). Национально-культурная семантика конвенциональных фразеологизмов с соматизмами. (Автореф. дис. канд. филол. наук). Алматы.

Петровська, Л. Є. (2006). Відображення невербальних засобів спілкування у болгарській фразеології. (Автореф. дис. канд. філол. наук). Київ.

Рахштейн, А. Д. (1980). Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. Москва: Высшая школа.

Сакаева, Л. Р. (2008). Изоморфизм и алломорфизм фразеологических единиц антропоцентрической направленности (на материале русского, татарского и таджикского языков). Наб. Челны: Лаб. операт. полиграфии.

Селіванова, О. (2004). Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспект). Монографія. – К. – Черкаси: Брама.

Скнар, В. Ф. (1978). Глагольные соматические фразеологизмы современного английского языка. (Автореф. дис. канд. филол. наук). Киев.

Хомякова, Н. А. (2008). Эмотивные фразеологизмы в русском, французском и английском языках: сопоставительный анализ. (Дис. канд. филол. наук). Душанбе. Взято из http://www.dissercat.

com/content/emotivnye-frazeologizmy-v-russkom-frantsuzskom-i-angliiskom-azykakhsopostavitelnyi-analiz

Фам Тхи Тхань (2005). Сопоставительный анализ соматических фразеологизмов английского и вьетнамского языков. (Дис. канд. филол. наук). Казань. Взято из http://www.dissercat.com/content/emotivnye-frazeologizmy-v-russkom-frantsuzskom-i-angliiskom-azykakhsopostavitelnyi-analiz

Чэ Тимеа (1999). Соматические фразеологизмы в русском и венгерском языках. (Дис. канд. филол. наук). Москва. Взято из http://www.dissercat.com/content/sopostavitelnyi-analizsomaticheskikh-

frazeologizmov-angliiskogo-i-vetnamskogo-yazykov

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Прадид, Ю. Ф. (1994). Русско-украинский и украинско-русский фразеологический тематический словарь: Эмоции человека. Симферополь: Редотдел крымского комитета по печати.

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

Акунин, Б. (2003). Пелагия и красный петух. Роман. В 2-х т. Т.1. Харьков: Фолио; Москва: ООО “Издательство АСТ”.

Акунин, Б. (2003). Пелагия и красный петух. Роман. В 2-х т. Т.2. – Харьков: Фолио; Москва: ООО “Издательство АСТ”.
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти