DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2018.151994

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ В ЛІРИЦІ АНГЛІЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

В. Г. НІКОНОВА, Я. В. БОЙКО

Анотація


У статті розкрито аксіологічно забарвлені глибинні смисли, специфічні для
когнітивного стилю англійських поетів-романтиків, шляхом семантико-когнітивного аналізу вербальної актуалізації естетичної оцінки в поетичних текстах і моделювання концептуального простору естетичної оцінки ПРЕКРАСНЕ / ПОТВОРНЕ. Реконструйовані аксіологічно навантажені художні концепти уможливили конструювання концептуального простору естетичної оцінки ПРЕКРАСНЕ / ПОТВОРНЕ як двокомпонентної моделі, що складається з поняттєво-ціннісного й образно-ціннісного компонентів, процедури моделювання яких є різними (фрейм, смислове поле і набір концептуальних метафор), що посприяло виявленню глибинних смислів, характерних для загальнолюдського, етнокультурного й авторського ціннісного світосприйняття, утіленого в ліриці англійського романтизму.

Ключові слова


естетична оцінка; аксіологічно навантажений художній концепт; концептуальний простір естетичної оцінки; конвенційні і поетично переосмислені концептуальні метафори

Повний текст:

PDF

Посилання


Арская, М. А. (2002). Семантическая категория эстетической оценки (прекрасное / безобразное) и ее онтология в современном немецком языке. (Дисс. канд. филол. наук). Иркутск.

Арутюнова, Н. Д. (2004). Истина. Добро. Красота: Взаимодействие концептов. Логический анализ языка. Языки эстетики : Концептуальные поля прекрасного и безобразного. (с. 5-30). Москва: Индрик.

Бєлєхова, Л. І. (2002). Образний простір американської поезії : лінгвокогнітивний аспект. (Дис. докт. філол. наук). Київ.

Воркачев, С. Г. (2004). СчАСТЬЕ как лингвокультурный концепт. Москва: ИТДГК Гнозис. Воробйова, О. П. (2004). Когнітивна поетика: здобутки і перспективи. Вісник Харківського національного університету. Серія Філологія, 635, 18-22.

Головня, А. В. (2008). Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга. (Дис. канд. філол. наук). Донецьк.

Ізотова, Н. П. (2009). Текстовий концепт ШЛяХ ДО СЛАВИ в англомовних біографічних романах ХХ століття: семантико-когнітивний та наративний аспекти. (Дис. канд. филол. наук). Київ.

Карасик, В. И., Слышкин, Г. Г. (2007). Базовые характеристики концептов в лингвокультурной концептологии. Москва: Гнозис.

Лихачев, Д. С. (1993). Концептосфера русского языка. Известия АН России. Серия “Литературы и языка”, 52 (1), 2-9.

Недайнова, І. В. (2004). Номінативний простір “Ігровий вид спорту” в сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та лінгвокультурний аспекти. (Автореф. дис. канд. філол. наук). Київ.

Ніконова, В. Г. (2008). Концептуальний простір трагічного в п’єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз. (Дис. докт. філол. наук). Київ.

Никонова, В. Г. (2006). Художественный концепт как система систем. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія”, 49 (726), 33-41.

Пилипенко, Р. Є. (2007). Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки). (Дис. докт. філол. наук). Київ.

Писанова, Т. В. (1997). Национально-культурные аспекты оценочной семантики: эстетические и этические оценки. Москва: Икар.

Потапенко, С. І. (2008). Орієнтаційний простір сучасного англомовного медіа-дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу). (Дисс. докт. филол. наук). Київ.

Приходько, А. М. (2008). Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя: Прем’єр.

Старовойтова, Х. В. (2008). Архетип матері в сучасній французькій драмі: лінгвокогнітивний аспект. (Дис. канд. філол. наук). Київ.

Тарасова, И. А. (2004). Фреймовый анализ в исследовании идиостилей. Филологические науки, 4 42-49.

Фещенко, Ю. І. (2007). Ідіоматичний простір “homo socialis” у сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та комунікативно-функціональний аспекти. (Дис. канд. філол. наук). Київ.

Fauconnier, G. (1994). Mental Spaces: Aspects of Meaning. Construction in Natural Language. Cambridge: Cambridge Un-ty Press.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Blake, W. Selected Verse. Взято з http://www.love–poems.me.uk/biography_coleridge_samuel_taylor.htm

Coleridge, S. T. France: An Ode. Взято з http://www.love–poems.me.uk/biography_coleridge_ samuel_taylor.htm

Keats, J. Sleep and Poetry. Взято з http://englishhistory.net/keats/poetry.html

Southey, R. To Horror. Взято з http://allpoetry.com/Robert_Southey
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти