DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2018.152345

ТЕРМІНИ ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ: ВІД УНОРМУВАННЯ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОДИДАКТИЦІ

О. В. ТУРКЕВИЧ

Анотація


У статті проаналізовано терміни знання, вміння, навички як спеціальні одиниці фахової мови методики викладання української мови як іноземної. З’ясовано, що знання – це сукупність відомостей, яких студенти набувають чи якими володіють; уміння – здатність вести діяльність іноземною мовою, навички – дії, які на основі багаторазового повторення внаслідок виконання вправ і завдань стали автоматичними. Проаналізовано значення цих термінів у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти; простежено їхній взаємозв’язок із терміном компетенція. Окреслено мікропарадигми, які формують терміни знання, вміння, навички у фаховій літературі, описано співвідношення всіх гіпонімних одиниць. Визначено відповідники аналізованих термінів в англійській, польській, російській
мовах; запропоновано способи унормування й гармонізації деяких термінів.

Ключові слова


знання; уміння; навички; компетенція; лінгводидактика; українська мова як іноземна

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко, С.У. (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь.

Кочан, І.М., Захлюпана, Н.М. (2002). Словник-довідник з методики викладання української мови. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.

Мелкумова, Т.В (2013). Формування орфоепічних умінь і навичок з української мови в іноземних студентів. Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ, 26, 220-223.

Ніколаєва, С.Ю. (Ред.). (2003). Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ: Ленвіт, 2003.

Туркевич, О.В. (2013). Терміни компетенція і компетентність в українській лінгводидактиці. Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 8, 130-135.

Федорова, О.А. (2016). Формування аудитивних умінь іноземних слухачів підготовчого відділення у процесі навчання української мови. (Дис. канд. пед. наук). Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Херсон.

Common European Framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. Companion volume with new descriptors. Provisional Edition. (2017). Retrieved from https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989

Richards, Jack C., Richard, Schmidt. (2002). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. London: Longman.




Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти