DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2018.152391

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ТУРЕЦЬКОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ (на матеріалі перекладів турецької художньої прози)

М. В. БОНДАР

Анотація


У статті проаналізовано специфіку відтворення національно-культурного
компонента турецької мовної картини світу в українському лінгвокультурному просторі на матеріалі перекладів турецької художньої прози. Визначено основні лексико-тематичні групи в турецькій та українській мовних картинах світу, що мають національно-культурне забарвлення. Запропоновано авторську дефініцію терміна “національно-культурний компонент”. На основі порівняння перекладів виявлено основні тенденції у відтворенні турецького національно-культурного компонента та випадки заміни його репрезентантами іншого лінгвокультурного простору. Визначено ступінь “відкритості” певних лексико-тематичних груп до перекладу українськими відповідниками та встановлено чинники, що детермінують можливість таких замін (адекватне сприйняття тексту, відтворення турецького національного колориту).

Ключові слова


турецька мовна картина світу; український лінгвокультурний простір; національно-культурний компонент; лексико-тематична група; переклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнова, Н. Д. (1999). Язык и мир человека. Москва: Языки русской культуры.

Вайсгербер, Й. (2004). Родной язык и формирование Духа. Москва: Едиториал УРСС.

Голубовська, І. О. (2004). Етноспецифічні константи мовної свідомості. (Дис. докт. філол. наук). Київ.

Голубовська, І. О. (2004). Етнічні особливості мовних картин світу. Київ: Логос.

Голубовская, И. А. (2002). Этнические особенности языковых картин мира. Київ: ВПЦ “Київський ун-т”.

Гумбольдт, В. фон. (1984). Избранные труды по языкознанию. Москва: Прогресс.

Гумбольдт, В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода: Звегинцев, В. А. (1964). История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях (Часть 1, 85-104). Москва: Государственное учебно-педагогическое

издательство Министерства просвещения РСФСР.

Єрмоленко, С. С., Харитонова, Т. А., Ткаченко, О. Б., Яворська Г. М., Єрмоленко, С. С. (1998). Мова в культурі народу. Мовознавство, 4-5, 3-13.

Жайворонок, В. В. (2007). Українська етнолінгвістика. Київ: Довіра.

Огуй, О. Д. (2013). Мовна картина світу: проблема організації складників. Мовознавство, 4, 15-26.

Потебня, А. А. (1976). Из записок по русской грамматике. Москва: Наука.

Потебня, А. А. (1993). Мысль и язык. Киев: Синто.

Потебня, А. А. (1989). Слово и миф. Москва: Правда.

Потебня, А. А. (1976). Эстетика и поэтика. Москва: Искусство.

Потебня, О.О. (2004). Актуальні питання мови та культури. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго.

Серебренников, Б. А., Кубрякова, Е. С., Постовалова В. И. (1988). Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. Москва: Наука.

Сэпир, Э. (1993). Избранные труды по языкознанию и культурологии. Москва: Издательская группа “Прогресс”.

Уорф, Б. Отношение норм поведения и мышления к языку: Звегинцев, В. А. (1960). История языкознания ХIХ—ХХ веков в очерках и извлечениях (Часть 2, 198-224). Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР.

Уорф, Б. (1960). Отношение норм поведения и мышления к языку. Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск 1, 145-178.

Штерн, І. Б. (1998). Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Київ: АртЕк.
Copyright (c) 2020 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія