DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2018.152844

ПЕРЕКЛАД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ТЕКСТУ: КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ І ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ

А. И. Юденко

Анотація


У статті запропоновано лінгвістичний аналіз прагматичних трансформацій
у міжнародно-правовому тексті-перекладі, розглянутих як засіб відтворення перекладачем інституційних стратегій тексту-джерела. Метою статті є спроба довести гіпотезу про те, що прагматичні трансформації є результатом перекладацької інтерпретації когнітивно-комунікативних стратегій тексту-джерела з акцентуванням певного аспекту міжнародного
правовідношення – його об’єкта, суб’єкта, умов здійснення і сфери застосування. Змістовно-смислова адекватність перекладу, зокрема й автентичного, “вимірюється” відповідністю когнітивно-прагматичних структур текстів перекладу й оригіналу. Для виконання поставленої мети і завдань використано сукупність методів, зокрема й когнітивно-
концептуальний та прагматичний аналіз для визначення стратегій міжнародно-правового тексту-джерела, а також когнітивного підґрунтя таких стратегій. Прагматичні перекладацькі трансформації визначено як такі, що пов’язані з модифікацією не лише форми, а й змісту
тексту-джерела, оскільки можуть розширювати або звужувати його задля збалансування прагматичного впливу перекладу. З’ясовано, що використання прагматичних або тактичних трансформацій при перекладі міжнародно-правових текстів зумовлене знаками внутрішньої
діалогічності в тексті-оригіналі. З одного боку, така діалогічність (інтертекстуальність) іконічно відтворює складності переговірного процесу, що передує фазі укладання угоди.

З іншого боку, знаки діалогічної напруженості виявляють універсальну дихотомію міжнародно-правових концептів “загальне благо” і “суверенітет”, що пов’язано зі специфікою міжнародної нормотворчої діяльності, спрямованої на встановлення пропорційного балансу
між спільним (міжнародним) і індивідуальним (суверенним) у моделі необхідної (“жорстке” право) або бажаної (“м'яке” право) поведінки держав у міжнародних відносинах. Іншими чинниками застосування прагматичних трансформацій є невідповідність ключових правових, політико-ідеологічних і культурних концептів у міжнародно-правовому тексті-джерелі концептосистемі перекладача; багатозначність і нечіткість у визначенні понять, позначених термінами в текстах, що регламентують найбільш динамічні у своєму розвитку галузі міжнародного права; наявність у тексті оригіналу інституційних стратегій “урахування
національних інтересів” і “вуалювання суперечностей”.


Ключові слова


переклад; прагматичні трансформації; міжнародно-правовий текст; стратегія; діалогічність; концептуальна дихотомія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Комиссаров, В.Н. (1991). Культурно-этнографическая концепция перевода. Картина мира: лексикон и текст (на материале англ. языка). (Вып. 375, с. 126-131). Москва.

Кравченко, Н.К. (2006). Интерактивное, жанровое и концептуальное моделирование международно-правового дискурса. Киев: Реферат.

Кравченко, Н.К. (2012). Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дискурс-анализа. Луцк: Волыньполиграф.

Кравченко, Н.К. (2017). Дискурс и дискурс-анализ: краткая энциклопедия. Киев: “Интерсервис”.

Селиванова, Е.А. (2003). Модель перевода в парадигмальном пространстве современной лингвистики. Культура народов Причерноморья. 37, 79-83.

Селіванова, О. О. (2012). Нова типологія перекладацьких трансформацій. Світ свідомості в мові. (455-472).Черкаси.

Ketabi, S & Ordudari, M. (2008). Translation Focus. Isfahan: Chaharbagh Publication.

House, J. (2009). Translation. New York: Oxford UP.

James, Kate. (2002). Cultural Implications for Translation. Translation Journal and the Author. (Vol. 6, No. 4). ). Retrieved from http://translationjournal.net/journal/22delight.htm

The Implication of Culture on Translation Theory and Practice. Retrieved from http://www.translationdirectory.com/article634.htm.

Van Dijk, T.A. (1983). Cognitive and conversational strategies in the expression of ethnic prejudice. Text. (Vol. 3-4, pp. 375-404).

Van Dijk, T.A. (2008). Discourse and Context. A Sociocognitive Approach. New York: Cambridge University Press.

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков. Принята резолюцией 51/229 Генеральной Ассмблеи от 21 мая 1997 года. Конвенции и соглашения.

Взято с http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/watercrs.shtml

Convention on the law of the non-navigational uses of international watercourses. 51/229. Resolution adopted by the General Assembly [without reference to a Main Committee (A/51/L.72 and

Add.1)] Retrieved from http://www.un.org/ga/documents/gares51/ga51-229.htm
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти