DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2019.170137

РОЗГОРТАННЯ ТЕКСТОВИХ КОНЦЕПТІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ: МОРФОСИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ

О. М. КАГАНОВСЬКА

Анотація


У статті обґрунтовано переваги нового комплексного семантико-когнітивного підходу до вивчення текстових концептів французької художньої прози, що передбачає аналіз їх на семантичному, метасеміотичному та метаметасеміотичному рівнях. Мета дослідження – простежити когнітивну та комунікативну динаміку текстових концептів
у французьких романах середини ХХ сторіччя, ураховуючи їхні імпліцитні та експліцитні вияви. Визначено функції морфосинтаксичних засобів текстопобудови (дієслів, дієслівних конструкцій, ретроспективного часу) на всіх рівнях розгортання текстових концептів. Установлено основні функції концептів французької художньої прози: інтеграційну,
диференціації та індивідуалізації. Доведено, що мовленнєвий план текстового концепту віддзеркалює реальність відповідними мовними і мовленнєвими засобами. Через текстові концепти отримує аргументацію внутрішня логіка художнього тексту, уможливлюється проникнення в його текстовий континуум.

Ключові слова


концепт; мегаконцепт; французька художня проза; імплікація / експлікація; дієслово; ретроспектива

Повний текст:

PDF

Посилання


Арнхэйм, Э. (1974). Искусство и визуальное восприятие. Москва: Прогресс.

Барт, Р. (1994) Семиотика. Поэтика: Избранные работы: [пер. с фр.]. Москва: ПрогрессУниверсус.

Береговская, Э. М. (1984). Экспрессивный синтаксис. Смоленск: Смоленск. гос. пед. ин-т им. К. Маркса.

Гальперин, И. Р. (1981). Текст как объект лингвистического исследования. Москва: Наука.

Гадамер, Г.-Г. (1991). Актуальность прекрасного. Москва: Искусство.

Кагановська, О. М. (2002). Текстові концепти художньої прози (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя; [монографія]. Київ: Вид. центр КНЛУ.

Кубрякова, Е. С. (1992). Глаголы действия через их когнитивные характеристики В Логический анализ языка. Модели действия. (84-90). Москва: Индрик.

Николаева, М. А. (1987). О логико-семантических работах современных французских лингвистов Вопросы языкознания, 6, 121-133.

Петров, Н. В. (1934). Режиссер читает пьесу. Ленинград: Художественная литература.

Присто, А. (1983). Из книги “Морфология романа”. В Семиотика. Ю. Степанов (Ред.) (370-399). Москва: Радуга.

Радзієвська, Т. В. (1998). Концептуалізація ментального простору в українській мові. Мовознавство, 2-3, 107-117.

Рикер, П. (2000). Время и рассказ. Т.1: Интрига и исторический рассказ. Москва; Санкт-Петербург: ЦГНИИ ИНИОН РАН, Культурная инициатива: Университетская книга.

Старикова, Е. Н. (1976). Проблемы имплицитной номинации в современном английском языке. (Дис. д-ра филол. наук). Киев.

Щерба, Л. В. (1957). Избранные работы по русскому языку. Москва: Учпедгиз.

Эпштейн, М. Н. (1977). Диалектика знака и образа в поэтических произведениях А. Блока. В Семиотика и художественное творчество. [сб. ст.]. (338357). Москва: Наука.

Barthes, R. (1966). Critique et vérité. Paris: Seuil.

СЛОВНИКИ, ДОВІДНИКИ

Robert (1992). Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Le Robert.

Larousse (1989). Petit Larousse illustré. Paris: Larousse.

Larousse (1998). Petit Larousse illustré. Paris: Larousse–Bordas.

ДЖЕРЕЛA ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Aymé, CE: Aymé M. (1973). Le chemin des écoliers [ñollection folio]. Paris: Gallimard.

Aymé, D: Aymé M. Denise. Cahiers Marcel Aymé,13-14. Inédits, préfaces et correspondances. Sous la présidence de M. Lecureur. Dole: Edition S.A.M.A., 1997. (p.7-44).

Queneau, DV: Queneau R. Le dimanche de la vie. Paris: Gallimard, 1952.
Copyright (c) 2020 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія