DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2019.192100

ВІКОВІ ТА ПОКОЛІННЄВІ ВІДМІННОСТІ В СТАВЛЕННІ ДО МОВИ В СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ: УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА

Т. О. ФУДЕРЕР

Анотація


У статті проаналізовано підходи українських мовознавців до вивчення мовної ситуації та особливостей функціонування української мови за віковим параметром, зокрема у зв’язку з віковими особливостями побутування соціально зумовлених варіантів мови (міського сленгу, молодіжного жаргону, молодіжного повсякденного мовлення, мовлення школярів), поколіннєвими відмінностями вживання мови в родинній комунікації, поширеністю мішаного українсько-російського мовлення, відомого під назвою “суржик”, домінантних мовних практик у різних вікових групах тощо. Обґрунтовано доречність розмежування понять “вікові” та “поколіннєві” відмінності в мові. Зроблено висновок про потребу розширення емпіричної бази соціолінгвістичних даних за ознакою віку. Простежено напрями та можливості залучення когортного та ретроспективно-біографічного методів аналізу соціальних явищ у дослідженнях фактів побутування мов в Україні.

Ключові слова


соціолінгвістика; мовна ситуація; ставлення до мови; мовна свідомість; соціолект; суржик; мовна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Беликов, В. И., Крысин, Л. П. (2001). Социолингвистика. Москва.

Бойко, В. А. (2014). Феномен покоління: особливості соціологічної концептуалізації. Грані, 12 (116), 158-161. Узято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_12_29

Брага, І. (2011). Українсько-російський суржик в соціокомунікативній ситуації ринку. Мова і суспільство, 2, 119-126.

Бурда, Т. М. (2002). Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне середовище м. Києва). (Автореф. дис. канд. філол. наук). Київ.

Вахтин, Н. Б., Головко, Е. В. (2004). Социолингвистика и социология языка. Санкт-Петербург.

Вишняк, О. (2009). Мовна ситуація та статус мов в Україні: динаміка, проблеми, перспективи (соціологічний аналіз). Київ: Інститут соціології НАН України.

Гарбар, И. Л. (2009). Межпоколенная специфика языкового сознания русских. Психолингвистика в ХХI веке: результаты, проблемы, перспективы. ХVI международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Тезисы докладов. Москва.

Данилевська, О. М. (2019). Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття: соціолінгвістичні нариси: монографія. Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”.

Данилевська, О. (2008). Шкільні реалії у свідомості українських підлітків (за результатами соціолінгвістичного дослідження. Українська мова, 4, 102-114.

Залізняк, Г. (2008). Мовні орієнтації та цивілізаційний вибір українців. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації, 132-166. Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”.

Злобіна, О. (2013). Динаміка усвідомлення суспільних перетворень у масовій свідомості. Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг, 268-275. Київ: Інститут соціології НАН України.

Іваненко, О. (2013). Українці “третього віку”: як вплинула пенсійна реформа на життя. Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг, 246-254. Київ: Інститут соціології НАН України.

Крючкова, Т. Б. (2016). Возрастная вариативность языка. Язык и общество. Энциклопедия, 111-113. Москва.

Кузнєцова,Т. В. (1999). Мова білінгвальної сім’ї у функціональному аспекті. (Автореф. дис. канд. філол. наук). Київ.

Мартос, С. А. (2006). Структура молодіжного сленгу під кутом зору мови міста. Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія : Лінгвістика, 3, 170-174.

Масенко, Л. (2008). Мовна ситуація України: соціолінгвістичний аналіз. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. (с. 96-131). Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”.

Мацюк, Г. (2010). Сучасна соціолінгвістика: тенденції в розвитку теорії і завдання. Мова і суспільство, 1, 5-20.

Моісеєнко, О. Ю. (1999). Дискурсно-прагматичні особливості дитячого мовлення (на матеріалі сучасної англійської мови). (Автореф. дис. канд. філол. наук). Київ.

Оксамитна, С., Стукало, С. (2013). Суб’єктивна соціальна мобільність у порівняльній перспективі. Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг, 198-206. Київ: Інститут соціології НАН України.

Онищенко, А. С. (2014). Покоління як соціологічна категорія. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Сер.: Соціологія, 234, 222, 60-63. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2014_234_222_14

Ставицька, Л. (2002). Сучасний український інтержаргон: проблеми й аспекти вивченння. Мовознавство: Доп. та повідомл. IV Міжнар. конг. україністів,. 213-216. Київ.

Ставицька, Л. (2005). Арґо, жарґон, сленг: Соціяльна диференціяція української мови. Київ: Критика.

Тарасов, Е. Ф. (1974). Социолингвистические проблемы теории речевой коммуникации. Основы теории речевой деятельности. Москва.

Цар, І. М. (2018). Українське повсякденне мовлення в міському молодіжному середовищі: структура і функціонування. (Автореф. дис. канд. філол. наук). Київ.

Чучвара, А. (2012). Кореляція мова – вік: нові аспекти опису на матеріалі неофіційного іменника школяра. Мова і суспільство, 3, 59-67.

Шумарова, Н. П., Мовжалей, Т. К. (1995). Социолингвистика: теория, история, методы. Методическое пособие. Київ.
Copyright (c) 2020 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія