СУБКОНЦЕПТ PRODIGY ЯК СТРУКТУРНА ЧАСТИНА КОНЦЕПТУ GENIUS (на матеріалі англомовних біографій)

Authors

  • Леся Василівна Строченко Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120849

Keywords:

вербалізація, концепт, субконцепт, концептуальна ознака, геній

Abstract

Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англійській мові та мовленні, а саме – його структурної частини – субконцепту PRODIGY. У роботі висвітлено основні аспекти вивчення феномену геніальності у філософії та психології; розглянуто етимологію лексичних одиниць genius та prodigy в англійській мові та виявлено, що їхня внутрішня форма актуалізує ірраціональні складові відповідних концептів. У роботі також проаналізовано дефініції лексичних одиниць genius та prodigy в англомовних словниках та виокремлено поняттєві концептуальні ознаки концепту GENIUS та субконцепту PRODIGY. Мовленнєве втілення цих концептів проаналізовано на матеріалі науково-популярних біографій, у результаті виокремлено такі концептуальні ознаки субконцепту PRODIGY: молодий вік, талант та креативність, інтелект та надзвичайність.

References

Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. Том 1. – Волгоград : Парадигма, 2005. – 352 с.

Будагов Р.А. История слов в истории общества / Рубен Александрович Будагов – М. : Просвещение, 1971. – 270 с.

Ефремова Д.А. Типы англоязычных биографий второй половины ХХ – начала ХХІ века / Д.А. Ефремова // Филология и культура. – 2013. – № 1 (32). – С.142–145.

Колегаєва І.М. Перцептивне і когнітивне бачення світу: ономасіологічний аспект. / І.М. Колегаєва // Вісник ОНУ імені І.Мечникова. – Том 18. – Вип. 2(6) 2013. – С.63–69.

Колегаєва І.М. Що нам показує картина світу: людський чинник ономасіологічних процесів / І.М. Колегаєва // Наукові записки НаУКМА. – Том 164. Філологічні науки (Мовознавство) – 2014. – С.8–11.

Минченков А.Г. Концепт DISRESPECT и возможности его изучения / А.Г. Минченков, А.А. Горелова // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Выпуск 2. – 2015. – С. 122–130.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов: Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Академический проект, 2001. – 990 с.

Строченко Л.В. Вербалізація концепту GENIUS / ГЕНІЙ в англомовних біографіях Леонардо да Вінчі / Л.В. Строченко // Одеський лінгвістичний вісник. – Випуск 8. – 2016. – С. 51–54.

Хомченкова Е.А. Феноменология гениальности: от антропной к социокультурной детерминации / Е.А. Хомченкова: Автореф. дис … канд. філос. наук: 09.00.13. – Омск, 2007. – 20 с.

Genius. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/genius

Prodigy. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/prodigy

Mozart. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart

Mozart. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.biography.com/people/wolfgang-mozart-9417115

Chopin. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.biography.com/people/frederic-chopin-9247162

Pascal. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.biography.com/people/blaise-pascal-9434176

Benz. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.biography.com/people/karl-benz-9208256

Issue

Section

Articles