TYPES OF TRANSFORMATIONS IN UKRAINIAN TRANSLATION OF J.K. ROWLING'S “HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER'S STONE”: LINGUOSEMIOTIC ASPECT

Authors

  • С. В. ВОЛКОВА Kyiv National Linguistic University, Ukraine
  • А. В. ЛУЧИНСЬКА Kyiv National Linguistic University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2019.192007

Keywords:

linguosemiotic model, linguosemiotic implicatures, literary image, the image of the character, translation transformations

Abstract

Introduction. The study focuses on the translation transformations in reproducing the linguosemiotics of the image of the character in Ukrainian translation of “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” by J. K. Rowling. The understanding of such concepts as “image”, “literary image”, and “character image” in linguistics and translation studies’ works is specified.
The paper analyzes the translation studies investigations of the text of “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”. The literary image of Harry Potter, the main character of “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, is considered to be a system of base and linguacultural codes which linguosemiotic means embody.
Purpose. The paper aims at linguosemiotic analysis of the Ukrainian translation of “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” by J. K. Rowling, identification and comparison of linguosemiotic features of the image of the character in the source and target texts.
Methods. The descriptive-analytical, comparative, contextual and structural-semantic methods are applied to reveal the transformations used in reproducing the linguosemiotic features of the character image in the target text.
Results. Linguosemiotic features of the image of the character in the source and target texts of “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” are characterized. The interlingual transformations, used in reproducing the linguosemiotic features of the image of the character in Ukrainian translation of the analyzed text, have been systematized. In this research
the linguosemiotic models of the character image in the source and target texts of “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” by J. K. Rowling have been compared. Interlingual transformations revealed in the target text are interpreted.
Conclusion. The paper reveals the scope of the linguacultural and semiotic implicatures of the image of Harry Potter, which are the components of the linguosemiotic model of the image of Harry Potter. It is proved that they are the verbal signs, which imply multi-coded information. The most brightly expressed implicatures in the source and target texts are bright
green eyes and green light that are opposed through the all text. The meanings of the linguosemiotic implicatures of the image of the character of Harry Potter have slight differences in the original and translated texts, but they are not critical for comprehension by readers and do not distort
the whole literary image.

References

Андрейчук, Н. І. (2011). Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVII століття : монографія. МОНМС України, Львів : Нац. ун-т “Львів. політехніка”.

Андрейчук, Н. І. (2012). Інтерпретанта як людський чинник мовного семіозису. Мовознавство, 3, 65-74.

Андрейчук, Н. І. (2015). Художній образ крізь призму лінгвосеміотики. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство), 3, 17-22.

Аристотель. (1978). Сочинения в четырех томах, т. 2. Москва: Мысль.

Барсук, Т. (2009). Функціональне навантаження антропонімів у казковому дискурсі (на матеріалі творів Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера). Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. 81(3), 203-206.

Барт, Р. (1989). Миф сегодня. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва.

Бацевич, Ф. С. (2004). Основи комунікативної лінгвістики: підручник. Київ : Академія.

Белей, Л. Л. (2008). Ономастикон “Гаррі Поттера” Джоан Роулінг – шляхи передачі. Ономастичні науки. 2, 81-84.

Бенвенист, Э. (1974). Семиология языка. Общая лингвистика / Пер. с франц. Москва.

Бережна, М. В. (2017). Відтворення мовленнєвої характеристики персонажів (на матеріалі англомовних художніх текстів та їх перекладів українською мовою). Science and Education a New Dimension. Philology, V (34). Budapest. 124, 11-15.

Бока, О. В. (2008). Власні імена як компресовані тексти-носії когнітивної інформації (на матеріалі казки Дж. Роулінг “Гаррі Поттер і орден Фенікса”). Вісник Сумського державного ун-ту. Сер. Філол. науки. 1, 15-19.

Волчанська, Г. В. (2009). Особливості відображення мовної та концептуальної картин світу в англійському та українському текстах “Гаррі Потера”. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. 81(3), 60-63.

Ельмслев, Л. (1960). Пролегомены к теории языка. Новое в лингвистике. Москва: Прогресс.

Єрмоленко, С. С. (2006). Мовне моделювання дійсності і знакова структура мовних одиниць: Моногр. Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. К. : Вид. Дім Д. Бураго.

Иванов, В. В. (2010). “Границы семиотики”: Вопросы к предварительному обсуждению. Современная семиотика и гуманитарные науки. М.: Языки славянской культуры.

Карасик, В. И., Ярмахова Е. А. (2006). Лингвокультурный типаж “английский чудак”. Москва: Гнозис.

Колесник, О. С. (2013). Емоції крізь призму лінгвосеміотики міфу. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. 26, 76-82.

Красных, В. В. (2002). Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. Москва: ИТДГК “Гнозис”.

Лосев, А. Ф. (1982). Знак. Символ. Миф. М.: Издательство Московского университета.

Лотман, Ю. М. (2000). Внутри мыслящих миров. Семиосфера. Санкт-Петербург.

Максімов, С. Є. (2006). Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту для студентів факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання: Навчальний посібник. Київ: Ленвіт.

Маріна, О. С. (2015). Семіотика парадоксальності у когнітивно-комунікативному висвітленні (на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу) : монографія. Київ. нац. лінгвіст. ун-т. Київ; Херсон : Айлант.

Моррис, Ч. (1983). Основания теории знаков. Семиотика. Москва.

Мукаржовский, Я. (1947). Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве. Исследования по эстетике и теории искусства. Москва.

Павлюк, Л. С. (2006). Знак, символ, міф у масовій комунікації: посібник. Львів: ПАІС.

Пирс, Ч. С. (2000). Избранные философские произведения [пер. с англ. К. Голубович и др.]. Москва : Логос.

Платон. (1990). Собрание сочинений в 4 т. Т. 1 [пер. с древнегреч.].

Потапова, А. Є. (2011). Відтворення стилістичних засобів у перекладі дитячої художньої літератури (на матеріалі українських, німецьких та російських перекладів творів Дж. К. Ролінг). (Дис. канд. філол. наук). Київ.

Почепцов, Г. Г. (2001). Теория коммуникации. Москва: Рефл-бук, К.: Ваклер.

Ребрій, О. В. (2012). Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Селиванова, Е. А. (2000). Когнитивная ономасиология. К. : Фитосоциоцентр.

Соссюр, Ф. де. (2004). Курс общей лингвистики. Пер. с французского А. М. Сухотина, под редакцией и с примечаниями Р. И. Шор. Москва: Едиториал УРСС.

Степанов, Ю. С. (2001). Семиотика. Антология. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга.

Шевцова, Г. І., Ребрій, О. В. (2009) Стратегії та способи перекладу англомовних антропонімів художнього дискурсу українською мовою (на матеріалі імен персонажів романів Дж. К. Ролінг). In Statu Nascendi: Збірка студентських статей. Харків: НТМТ. 10, 137-141.

Шиленко, Р. В. (1986). Прямые и косвенные экспрессивные высказывания в аспекте регулирования межличностных отношений. Языковое общение и его единицы: Межвуз. сб. науч. тр. Калинин: Калининск. гос. ун-т, 49-54.

Эко, У. (1998). Отсутствующая структура. Введение в семиологию. Пер. с итал. Санкт.-Петербург.

Якобсон, Р. (1983). В поисках сущности языка. Семиотика. Москва: Наука.

Deely, J. (2004). Basics in Semiotics. Toronto: St. Augutines Press.

Volkova, S. V. (2017). The Semiotics of Folkdance in Amerindian Literary Prose. Peter Lang • Frankfurt am Main • Bern • New York • Oxford • Warszawa • Wien: Peter Lang Edition, 14 “Language – Literature – the Arts: A Cognitive Semiotic Interface”, 149-164.

ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

Енциклопедія сучасної України. (2016).

Керлот, Х. Э. (1994). Словарь символов. Москва : “REFL-book”.

Похлебкин, В. В. (2001). Словарь международной символики и эмблематики. 3-е изд. Москва: Международные отношения.

Тресиддер, Дж. (2001). Словарь символов. Пер. с англ. М. : ФАИР-ПРЕСС.

Усманова, А. Р. (2001). Код. Постмодернизм. Энциклопедия [под ред. Грицанова А. А., Можейко М. А.]. Минск : Интерпрессервис : Книжный дом, 710-711.

Ferber, M. A (1999). Dictionary of Literary Symbols. Cambridge University Press.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Роулінґ, Дж. К. (2019). Гаррі Поттер та філософський камінь. Пер. В. Морозова. Київ : “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”.

Rowling, J. K. (2014). Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Bloomsbury.

Published

2019-12-26

Issue

Section

Articles