UKRAINIAN AND CZECH PHRASELOGICAL UNITS WITH COLORATIVE COMPONENT "WHITE"

Authors

  • Олена Ващенко Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine
  • Олена Степанюк Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2016.113744

Keywords:

phraseological unit, Ukrainian, symbols color, Czech, features translation

Abstract

The article is devoted to the functioning of an adjective “white” as a part of phraseological
units in Ukrainian and Czech languages. It is written that the creation of Ukrainian and Czech
idioms connected with using the adjective in a formation of the meanings of phraseological units
in both languages. It is determine d similarities and differences in the semantics of the adjective
“white” in translation of the idioms from Ukrainian into Czech.

References

Арутюнова Н.Д. Логический анализ языка: Культурные концепты / Н.Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1991. – 204 с.

Войтович В.М. Українська міфологія / В.М. Войтович. – К. : Либідь, 2002. – 664 с.

Галинська О.М. Лінгвокультурна інформація англійських та українських інтертекстуальних фразеологізмів : автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” / О.М. Галинська. – К., 2012. – 20 с.

Арбекова Г.И. Лексикология английского языка / Г.И. Арбекова. – М. : Высш. шк., 1977. – 240 с.

Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии / Н.Н. Амосова. – Л. : ЛГУ, 1963. – 267 с.

Алимпиева Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексико-семантической группы (на материале прилагательных-цветообозначений русского языка) / Р.В. Алимпиева. – Л. : Изд-во ЛГУ,1986. – 182 с.

Алимпиева Р.В. Семантическая структура слова белый / Р.В. Алимпиева // Вопросы семантики. – Л., 1976. – Вып. 2. – С. 13–25.

Dlouhá M. Symbolika barev ve středověku / Marketa Dlouhá // Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. – Roč. 3, č. 1–2.(2001). – Praha : Scriptorium, 2001. – S. 14–38.

Fontana D. Tajemný jazyk symbolů: názorný klíč k symbolům a jejich významům / David Fontana; z angl. přel. Ivan Němeček; ilust. Hannah Firminová. – 1. vyd. – Praha : Paseka, 1994 (Praha: TOT). – 192 s.: barev. il.

Sémiotika / Jiří Èerný, Jan Holeš. – Vyd. 1. – Praha : Portál, 2004. – S. 173–189 (363 s. : il.).

An Etymological Dictionary of the Ukrainian Language: 2 Vols. / By Jaroslav B. Rudnyc'kyj. – Winnipeg-Ottawa, 1962–82. / Етимологічний словник української мови: У 2-х т. / Укл. Ярослав Рудницький. – Вінніпеґ-Оттава, 1962–82. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys. org.ua/djvu/rudnycky_slovnyk.htm.

Словник української мови / ред. І. К. Білодід [та ін.]. В 11 томах [Електронний ресурс]; Акад. наук Української РСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; за ред. І.К. Білодіда. – К., 1970–1980. – Том 11, 1980. – С. 352. – Режим доступу : http://sum.in.ua/p/11/352/1.

Фразеологічний словник української мови [у 2-х тт.] / В.М. Білоноженко, В.О. Винник, І.С. Гнатюк, В.Й. Горобець та ін. – К. : Наук. думка, 1993.

Чесько-український словник : у двох томах / ред. В.М. Русанівський [та ін.]; Академія наук Української РСР, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Чехословацька академія наук, Інститут чеської мови. – К. : Наукова думка, 1988–1989. – Т. 1. – 481 с.; Т. 2. – 711 с.

Čelakovský Fr. L. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích : připojena je též sbírka prostonárodních českých pořekadel / uspořádal F.L. Čelakovský; [upravil, rejstříkem, poznámkami a doslovem opatřil Karel Dvořák]. – V Praze : Lika klub, 2000. – 917 s.

Gebauer J. Slovník staročeský. [Електронний ре сурс]. – Режим доступу: http://vokabular.ujc.cas.cz/informace.aspx?t=GbSlov&o=slovniky. 17. Slovník české frazeologie a idiomatiky. [Sv. 1], Přirovnání / [autorský kolektiv František Čermák ... et al.]. – Vyd. 1. – Praha : Academia, 1983 (Brno : Tisk 1). – 492 s.

Published

2016-11-28

Issue

Section

Articles