НАГОЛОС І СТАНОВЛЕННЯ ГЕТЕРОГЕННИХ ОМОНІМІВ- ВЕРБАТИВІВ ТРЕТЬОГО СТРУКТУРНОГО КЛАСУ В ПІВДЕННО- ЗАХІДНИХ ГОВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Authors

  • Костянтин Миколайович Іваночко

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120836

Keywords:

лексико-семантичні процеси, гетерогенні омоніми-вербативи, наголос і омонімічні відношення, південно-західні говори

Abstract

У статті проаналізовано співвіднесеність наголосу із становленням омонімічних відношень гетерогенної природи серед вербативів третього структурного класу в південно-західних говорах української мови. Дослідження проведено на основі зіставлення лексико-семантичних й етимологічних процесів означених дериватів, що репрезентують південно-західне наріччя, варіанти української літературної мови та сучасну українську. Установлено: архісеми кожного з означених вербативів засвідчують продуктивність лексико-семантичних процесів, які убезпечували семемам розвиток полісемії. Виявлено, що становлення гетерогенних дієслівних омонімів належить до малопродуктивних лінгвальних явищ. Закоріненість у праслов’янську мовну спільноту, тотожність звучання й етимологічна непрозорість призводили до сплутування в практичному мовленні діалектоносіїв їхньої семантики, виникнення фонетичних і наголосових варіантів та їх підміни.

References

Виннницкий В. Дистинктивные функции ударения в современном украинском языке: автореф. дисс… канд. филол. наук / В.М. Винницький ‒ Львов, 1973. ‒ 21 с.

Виннницький В. Значеннєва функція наголосу в іменниках жіночого роду / В.М. Винницький // Укр. мова і література в школі. ‒ 1975. ‒ № 9. ‒ С. 34‒40.

Винницький В. Акцентуаційні етюди / Василь Винницький. ‒ Жовква : Місіонер, 2004. ‒ 280 с.

Винницький В.M. Про акцентуаційний спосіб словотворення / В.М. Винницький // Мовознавство. ‒ 2007. ‒ С. 12‒27.

Винницький В. Функційне навантаження українського наголосу / Василь Винницький. ‒ Львів : ДП “Видавничий дім “Укрпол”, 2010. ‒ 373 с.

Жовтобрюх М.А. Слово мовлене (українська літературна вимова) / М.А. Жовтобрюх. – К. : Знання, 1969. – 48 с.

Іваночко К. Акцентуація фауноономатопоетичних дієслівних дериватів у південно-західних говорах української мови / Костянтин Іваночко //Лінгвістика. Збірник наукових праць. ‒ Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012 (а). – Випуск 2 (26). – С. 71–88.

Іваночко К. Акцентуація ономатоепічних ентомологічних суфіксальних дієслівних утворень у південно-західних говорах української мови / Костянтин Іваночко // Вісник Львівського університету. Філологія. ‒ Львів : Видавництво Львівського національного університету

імені Івана Франка, 2012. ‒ Випуск 57. ‒ С. 263‒274.

Іваночко К. Особливості наголошування дієслів восьмого структурного класу суфіксально-флексійного акцентного типу у південно-західних говорах української мови / К.М. Іваночко //Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск десятий / голов. ред.. М.Є. Скиба; відп. за випуск М.М. Торчинський. ‒ Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2016. – Т. 1 (А–І). – С. 269–278.

Іваночко К. Наголошування каузативних дієслів лу́пати, лупа́ти / лупи́ти в південно-західних говорах української мови / Костянтин Іваночко // Spheres of culture: Jornal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Culturel Studies. –

Lublin : Maria Curie-Skladowska University, 2013. – Volume V. – S. 201–210.

Митрополит Іларіон. Український літературний наголос / Митрополит Іларіон. ‒ Вінніпег : Наша культура. ‒ Ч. 15, 1952. ‒ 304 с.

Пилинський М.М. Деякі явища акцентології іменника / М.М. Пилинський // Закономірності розвитку українського усного літературного мовлення. ‒ К., 1965. ‒ С. 85‒94.

Рудницький Я. Український наголос як функційна проблема / Ярослав Рудницький. ‒ Прага, 1942. ‒ 19 с.

Issue

Section

Articles