ПРОБЛЕМА СТАТУСУ НАПІВСИМЕТРИЧНИХ ЗАЙМЕННИКОВО-СПІВВІДНОСНИХ РЕЧЕНЬ

Authors

  • Анастасія Віталіївна Онатій Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120837

Keywords:

складнопідрядні займенниково-співвідносні речення, симетричні речення, несиметричні речення, напівсиметричні речення, прислівно-кореляційний зв’язок, класифікація складнопідрядних речень нерозчленованої структури

Abstract

У статті проаналізовано терміни симетрія та асиметрія стосовно релевантності їхнього застосування для класифікації складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу. Результати дослідження засвідчили, що ці  терміни доцільно використовувати у вузькому тлумаченні для розмежування симетричних та несиметричних речень із займенниковим словом у головній частині. Доведена необхідність виокремлення перехідних одиниць – напівсиметричних прономінативних речень, у яких не відбувається повна кореляція між елементами блоку.

References

Бевзенко С.П. Структура складного речення в українській мові : [навч. посібник] / С.П. Бевзенко. – К. : КДПІ ім. О. М. Горького, 1987. – 79 с.

Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І.Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І.Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 224 с.

Городенська К.Г. Деривація синтаксичних одиниць : [монографія] / К.Г. Городенська. – К. : Наук. думка, 1991. – 192 с.

Городенська К.Г. Сполучники української літературної мови: [монографія] / К.Г. Городенська. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 208 с.

Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. Синтаксис: [монографія] / А.П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ “ВКФ “БАО”, 2011. – 992 с.

Колосова Т.А. Принципы классификации сложноподчиненных предложений и их отражение в учебной литературе / Т.А. Колосова // Сложное предложение : традиционные вопросы теории

и описания, новые аспекты его изучения : материалы научн. конф., 23 – 24 апр. 1998 г., Москва. – М. : Русский учебный центр, 2000. – Вып. 1. – С. 60 – 70.

Ломакович С.В. Займенниково-співвідносні речення в сучасній українській мові : дис. … д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 / Ломакович Світлана Володимирівна. – Тернопіль, 1993. – 382 с.

Максимов Л.Ю. Многомерная классификация нерасчлененных сложноподчиненных предложений / Л.Ю. Максимов // Многомерная классификация сложноподчиненных предложений (на материале современного русского литературного языка). – Пятигорск,

– С. 337 – 546.

Нітенко О.В. Складні нормативні одиниці в структурі займенниково-співвідносних ототожнювальних речень : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська

мова” / Нітенко Ольга Валеріївна. – Харків, 2003. – 19 с.

Огарєнко Т.В. Позиційна структура речень із займенниковими компонентами: дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 / Огарєнко Тетяна Анатоліївна. – Кіровоград, 2004. – 186 с.

Ожоган В.М. Займенникові слова у граматичній структурі сучасної української мови : [монографія] / В.М. Ожоган. – К. : Вид-во Ін-ту укр. мови, 1997. – 231 с.

Сидоренко Е.Н. Очерки по теории местоимений современного русского языка / Е.Н. Сидоренко. – Одесса : Лыбидь, 1990. – 148 с.

Скаличка В. Асимметричный дуализм языковых единиц // Пражский лингвистический

кружок / [под ред. Н.А. Кондрашова]. – М., 1967. – С. 119 – 127.

Слинько І.І. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання : [навч. посіб.] / І.І.Слинько, Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська. – К. : Вища шк., 1994. – 670 с.

Современный русский язык : [учебник] / В.А. Белошапкова, Е.А. Земская, И.Г. Милославский, М.В. Панов ; [под ред. В.А. Белошапковой]. – М. : Высш. шк., 1981. – 560 с.

Сучасна українська літературна мова : [підручник] / за ред. М.Я. Плющ. – К. : Вища школа, 2001. – 432 с.

Сучасна українська мова: Синтаксис: [підручник] / За ред. А.К. Мойсієнка. – К., 2013. – 238 с.

Ткач О.В. Складнопідрядні речення з корелятами якісно-кількісної семантики в сучасній українській мові: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ткач Ольга Володимирівна. –

Харків, 2000. – 18 с.

Христіанінова Р.О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : [монографія] / Р.О. Христіанінова. – К. : Інститут української мови; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 368 с.

Христіанінова Р.О. Формально-граматична і семантико-синтаксична типологія складнопідрядних речень : дис. … д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 / Христіанінова Раїса Олександрівна. – К., 2013. – 464 с.

Черемисина М.И. Очерки по теории сложного предложения / М.И. Колосова, Т.А. Черемисина. – М. : Книжный дом “Либроком”, 2010. – 226 с.

Issue

Section

Articles