ОНТОЛОГІЯ ПОЛЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ : ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі англійської та української мов)

Authors

  • Андрій Вікторович Каустов Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120855

Keywords:

полемічний дискурс, вербальне зіткнення, конфлікт, агресія, дифамація

Abstract

У статті доведено, що полемічний дискурс – це публічне вербальне зіткнення, у ході якого, порушуючи етичні правила комунікативної взаємодії, автор реалізує дві цілі – понизити соціальний статус опонента та залучити на свій бік аудиторію. Виявлено, що метафоризація полеміки в мовній практиці вказує на її силове осмислення через сенсомоторний досвід фізичного зіткнення і визначає представлення опонента як перешкоди для автора та зумовлює позначення полеміки в термінах конфлікту, боротьби, війни і агресії, що не означає тотожності цих феноменів, адже полеміка задіює вербальні знаряддя зіткнення, які не вбивають безпосередньо, на відміну від фізичних. Виокремлено двох адресатів полемічного дискурсу – опонента та аудиторію, необхідних для досягнення цілей автора – понизити соціальний статус опонента та переконати аудиторію, яка виступає в ролі арбітра, у слушності його поглядів.

References

Анцупов А.Я.Конфликтология : [учебник] / Анатолий Яковлевич Анцупов, Анатолий Иванович Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 551 с.

Аристотель. Сочинения : в 4-х т. / [ред. З. Н. Микеладзе]. – М. : Мысль, 1978. – Т. 2. – 687 с.

Будаев Э.В. Военная метафорика в дискурсе СМИ / Э.В. Будаев // Acta Linguistica. – Sofia, 2008. – Vol. 2. № 1. – Р. 29–36.

Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон ; [пер. с англ. С. Меленевская, Д. Викторова, С. Шпак] ; [глав. ред. Е. Строганова]. – СПб : Питер, 2001. – 352 с.

Волков А.А. Курс русской риторики : [учебное пособие] / Александр Александрович Волков. –М., 2001. – 480 с.

Воронцова Т.А. Речевая агрессия: коммуникативно-дискурсивный подход : дис. ... доктора филол. наук : 10.02.19 / Татьяна Александровна Воронцова. – Челябинск, 2006. – 296 с.

Гришина Н.В. Психология конфликта / Наталья Владимировна Гришина. – СПб. : Питер, 2008. – 544 с.

Здравомыслов А.Г. Конфликт социальный / А.Г. Здравомыслов // Новая философская энциклопедия : В 4 т. – М. : Мысль. 2010. – Т. 2. – С. 301–303.

Кавтарадзе С.Д. Архетипы войны: насилие, бессознательное и борьба за базовые потребности / С.Д. Кавтарадзе // Историческая психология и социология истории. – Т. 5, вып. 1. – 2012. – С. 8–25.

Кравцова Ю.В. Семантико-когнитивный анализ метафорики языка: от метафорической картины мира к метафорической концептосфере / Ю.В. Кравцова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. – 2011. – Т. 19, вип. 17(2). – С. 53–60.

Платон Сочинения : в 4-х т. / [под общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи] ; [пер. c древнегреч.]. – М. : Мысль, 1990. – Т. 1. – 865 с.

Платон Сочинения : в 4-х т. / [под общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи] ; [пер. c древнегреч.]. – М. : Мысль, 1993. – Т. 2. – 528 с.

Хоменко І.В. Еристика – мистецтво полеміки : [навчальний посібник] / Ірина Вікторівна Хоменко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 280 с.

Цыбульская М.В. Конфликтология : [учебное пособие] / М.В. Цыбульская, Е.С. Яхонтова. – М. : ММИЭФП, 2004. – 105 с.

Benveniste H.R. Religions in Conflict. From Polemics to Wars (Late Antiquity–18th Century) / H.R. Benveniste // Historein. – 2006. – Vol. 6. – P. 5–6.

Dahan G. The Christian Polemic against the Jews in the Middle Ages / Gilbert Dahan. – Notre Dame : University of Notre Dame Press, 1998. – 130 p.

Davis J.B. Eristic / J.B. Davis // Encyclopedia of Rhetoric and Composition [Ed. T. Enos]. – New York : Routledge, 2011. – P. 234–235.

Dorschel A. Passions of the Intellect: A Study of Polemics / A. Dorschel // Philosophy. – Vol.90, Issue 04. – October 2015. – P. 679-684.

Foucault M. The Essential Works of Michel Foucault / Michel Foucault. – New York : The New Press, 1997. – Vol. 1. – 381 p.

Gat A. War in Human Civilization / Azar Gat. – Oxford : Oxford University Press, 2006. – 839 p.

Johnson M. The Body in the Mind / Mark Johnson. – Chicago : Chicago University Press, 1992. – 268 p.

Lakoff G. Metaphors We Live By / George Lakoff, Mark Johnson. – Chicago : Chicago University Press, 2003. – 276 p.

Lander J. M. Inventing Polemic. Religion, Print, and Literary Culture in Early Modern England / Jesse M. Lander. – Cambridge : Cambridge University Press, 2006. – 324 p.

Mayer С.H. Interkulturelle Mediation und Konfliktbearbeitung / Сlaude Helene Mayer. – Munster : Waxmann, 2004. – 182 p.

Novikoff A.J. Medieval Practice of Disputation / Alex J. Novikoff. – Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2013. – 336 p.

Otter M. Dissing the Teacher: Classroom Polemics in the Early and High Middle Ages / M.Otter // Polemic : Language as Violence in Medieval and Rarly Modern Discourse. – L. : Routledge, 2015. – P. 107–124.

Poulakos J. Eristic / J. Poulakos // Encyclopedia of Rhetoric. [Ed. T. O. Sloane]. – Oxford: Oxford University Press, 2001. – P. 276–277.

Prendergast M.T. M. Railing, Reviling, and Invective in English Literary Culture, 1588–1617 / Maria Teresa Micaela Prendergast. – Burlington : Ashgate, 2012. – 246 p.

Southcombe G. Introduction. Chronology, Semantics and Theory / G. Southcombe, A. Suerbaum, B. Thompson // Polemic : Language as Violence in Medieval and Rarly Modern Discourse. – L. : Routledge, 2015. – P. 1–16.

Thayer B.A. Considering population and war: a critical and neglected aspect of conflict studies / B.A. Thayer // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. – № 364. – 2009. – P. 3081–3092.

Zarefsky D. Debate / D. Zarefsky // Encyclopedia of Rhetoric. [Ed. T.O. Sloane]. – Oxford: Oxford University Press, 2001. – P. 201–207.

ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.

Етимологічний словник української мови: В 7 т. – Т. 4: Н–П / Ред. кол.: О.С. Мельничук (гол. ред.), В.Т. Коломієць, Т.Б. Лукінова, Г.П. Півторак, В.Г. Скляренко, О.Б. Ткаченко; Укладачі: Р.В. Болдирєв, В.Т. Коломієць, А.П. Критенко, О.С. Мельничук, Г.П. Півторак, А.Д. Пономарів, В.Г. Скляренко, І.А. Стоянов, В.А. Ткаченко, О.Б. Ткаченко, А.М. Шамота. НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – К. : Наукова думка, 2003. – 657 с.

Словник української мови : в 11-ти т. / [за ред. І.К. Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1971. – Т. 2 : Г – Ж. – 550 с.

Словник української мови : в 11-ти т. / [за ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1978. – Т. 9 : C. – 916 с.

Meriam-Webster Dictionary. An Encyclopaedia Britannica Company [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.merriam-webster.com/dictionary.

Oxford English Dictionary [Електронний ресурс] : Second Edition on CD-ROM © Oxford University Press 2009. – Vers. 4.0.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Смотрицкий Г. Ключъ царства небеснаго, западно-русское полемическое сочиненіе 1587 г. / Г. Смотрицкий // Архив Юго-Западной России, – К., 1887. – Т.7, Ч.1. – С. 232–265.

Филалет Х. Апокрисисъ / Х. Филалет // Русская историческая библиотека издаваемая Археографическою комиссіею, – Петербург, 1882. – Т.7. – С. 1003–1820.

Double V. Pap with a Hatchet / Double V. – London: John Petheram, 1844. – 52 p.

Hall J. No Peace with Rome / J. Hall // The Works of the Right Reverend Father in God, Joseph Hall. – London: S. Whitingham, 1808. – Vol. 9. – P. 25–73.

Marprelate M. An Epistle to the Terrible Priests of the Convocation House / Martin Marprelate. – L. : John Petheram, 1843. – 83 p.

Skelton J. Against Venomous Tongues / J. Skelton // The Poetical Works of John Skelton, – Boston: Little, Brown and Company, 1862. – Vol. 1. – P. 154–159.

Udall J. The State of the Church of England / John Udall. – Westminster: Archibald Constable & Co, 1895. – 46 p.

Issue

Section

Articles