ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ТЕКСТУ

Authors

  • Ірина Валеріївна Царьова Запорізький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120864

Keywords:

деривація, дериваційна парадигма, дериваційний підхід, синтаксична деривація, юридичний текст

Abstract

Статтю присвячено проблемі комплексного вивчення дериваційного потенціалу системи категорії тексту, своєрідних мовних складників змісту та форми, різновидів зв’язків між окремими частинами та усталених правил вираження цих зв’язків у царині сучасної юридичної лінгвістики. Проаналізовано відомі інтерпретації терміна синтаксична деривація, обґрунтовано його релевантність для дослідження процесів похідності різних структурних одиниць. Уперше творення юридичних текстів розглянуто в рамках дериватології, яка, вивчаючи деривацію в широкому аспекті як утворення мовних одиниць від слова до тексту, сьогодні є одним з провідних напрямків функціонального аналізу мови. Установлено, що юридичні тексти залежно від функціональної мети підлягають певним принципам і правилам виконання. Важливу роль в організації таких текстів відіграють засоби синтаксичного рівня мови, які  в результаті синтаксичної деривації можуть набувати різних семантичних відтінків.

References

Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика : Учебник; Практикум / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. – 2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2004. – 496 с.

Белошапкова В.А. Современный русский язык: учебное пособие для филол. спец. высших учебных заведений / под ред. В.А. Белошапковой. – 3-е изд. – М., 1997. – 800 с.

Головченко В.В. Юридична термінологія : довідник / В.В. Головченко, В.С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 224 с.

Городенська К.Г. Деривація синтаксичних одиниць / Катерина Григорівна Городенська. – К. : Наукова думка, 1991. – 192 с.

Голев Н.Д. К основаниям деривационной интерпретации вторичных текстов [Текст] / Н.Д. Голев, Н.В. Сайкова // Языковое бытие человека и этноса: психолингвистический и когнитивный аспекты-Вып. 3-Барнаул: Изд-во ААЭП, 2001. – С. 20–27.

Гуйванюк Н.В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць / Ніна Василівна Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 1999. – 336 с.

Гуйванюк Н.В. Кореферентність і вчення про синтаксичні парадигми / Ніна Василівна Гуйванюк // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Вип. XV–XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 29–32.

Загнітко А.П. Теорія сучасного синтаксису : [монографія] / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 294 с.

Загнітко А.П. Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект : [монографія] / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк, 2009. – 137 с.

Коваль Н.Є. Мовні засоби аргументації в юридичному дискурсі (на матеріалі англомовних законодавчих і судових документів) : автореф. дис.. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Наталія Євгенівна Коваль ; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – О., 2007. – 20 с.

Курилович Е. Очерки по лингвистике: сборник статей / Е. Курилович. – М. : Изд-во иностр. лит., 1962. – 456 с.

Москальская О.И. Грамматика текста / Ольга Ивановна Москальская. – М. : Высшая школа, 1981. – 183 с.

Николаева Т.М. Лингвистика текста: современное состояние и перспективы / Т.М. Николаева // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Под ред. Т.М. Николаевой – М. : Прогресс, 1978. – С. 5–39.

Почепцов Г.Г. Избранные труды по лингвистике : [монография] / Георгий Георгиевич Почепцов. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 556 с.

Ткачук А.Ф. Законодавча техніка : [практичний посібник] / А.Ф. Ткачук. – К. : [Ін-т. громад. суп-ва], 2002. – 80 с.

Шведова Н.Ю. Местоимение и смысл : Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства / Н.Ю. Шведова; РАН. Отд-ние лит. и яз. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. – М., 1998. –176 с.

Шугрина Е.С. Техника юридического письма : [учеб.-практ. пособие] / Екатерина Сергеевна Шугрина. – М., 2000. – 272 с.

Шутак И.Д. Теория и практика оговорок в праве : система понятий. Терминологический словарь / Илья Дмитриевич Шутак. – СПб : Санкт-Петербургский университет МВД России; Алетейя, 1999. – 203 с.

Issue

Section

Articles