DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2019.170142

КОНЦЕПТ КОЛІР В АНГЛОМОВНОМУ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ: ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ЕСЕ ДЖОНА БЕРГЕРА І ДЖЕДА ПЕРЛА ПРО ТВОРЧІСТЬ АНРІ МАТІССА

Т. В. ЛУНЬОВА

Анотація


У статті з використанням методології когнітивно-дискурсивної парадигми
проаналізовано концепт КОЛІР, вербалізований у мистецтвознавчих есе Джона Бергера та Джеда Перла про творчість одного й того самого художника – Анрі Матісса. Концепт КОЛІР ідентифіковано як автохтонний (за термінологією А. М. Приходька) для мистецтвознавчого дискурсу. Визначено закономірності вербалізації концепту КОЛІР
у двох мистецтвознавчих есе сучасних англомовних авторів, з-посеред яких особливо відзначено метафоричну репрезентацію з використанням як джерела концепту ЗВУК. Ідентифіковано контексти актуалізації концепту КОЛІР, які виконують однакові функції в обох есе. Така подібність дозволяє припускати потенційну можливість об’єктивної,
тобто вмотивованої власне художніми чинниками, інтерпретації твору мистецтва. Також простежено специфіку мовної репрезентації концепту КОЛІР у цих есе, детерміновану їхньою різною комунікативною спрямованістю.

Ключові слова


концепт; мистецтвознавчий дискурс; есе про мистецтво; концепт КОЛІР; актуалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Банькова, Н. В. (2014). Объективация концепта ‘‘ИСКУССТВО’’ / ‘ART’ в художественном дискурсе в русском и английском языках. Вестник РУДН. Серия Лингвистика, 3, 106-119.

Белобородова, И. В. (2000). Концепт “цвет” в лингвокогнитивном аспекте (на материале автобиографической прозы). (Дис. канд. филолог. наук). Таганрогский государственный педагогический институт, Таганрог.

Бельмесова, М. О. (2016). Ключевые особенности искусствоведческого дискурса в рамках текстовой актуализации английского лингвокультурного концепта “Painting” (на материале монографии Г. Рейнольдса “Turner. World of art”). Вестник ЮУрГУ. Серия “Лингвистика”,

(1), 62-68.

Бондаренко, Е. В., Мартынюк, А. П., Фролова, И. Е., & Шевченко, И. С. (2017). Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка. Шевченко, И. С. (Ред.). Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина.

Булатова, А. П. (1999). Лингво-когнитивный анализ искусствоведческого дискурса (тематические разновидности – музыка, архитектура). (Дис. канд. филолог. наук). Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва.

Вежбицкая, А. (1996). Обозначение цвета и универсалии зрительного восприятия. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. (с. 231-290). Москва: Русские словари.

Дужа, Л. І. (2016) Лексико-семантичне вираження концептів “білий”, “чорний” та “червоний” у поетичній картині світу українських неокласиків (на матеріалі поезій М. Зерова, М. Драй-Хмари та П. Филипповича). Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць

ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 42, 112-118.

Козловская, М. В. (2003). Особенности искусствоведческого дискурса на английском языке в ХХ веке и на современном этапе. (Дис. канд. филолог. наук). Москва.

Кулинская, С. В. (2013). Концепт “цвет” и языковая личность. Вопросы филологии. Вестник Краснодарского университета МВД России, 3 (21), 84-87.

Милетова, Е. В. (2012). Лингвистические особенности современного англоязычного искусствоведческого дискурса. Актуальные проблемы филологии: материалы Междунар. науч. конф. Пермь: Меркурий.

Мотовилець, О. В., Суродейкіна, Т. В. (2017). Концептуалізація МИСТЕЦТВА у мистецтвознавчому публіцистичному дискурсі. News of Science and Education, 1, 4, 22-27.

Приходько, А. Н. (2013). Концепты и концептосистемы. Днепропетровск: Белая Е. А.

Редька, І. А. (2006). Структура концепту КОЛІР та особливості його мовленнєвого втілення у художніх фотизмах (на матеріалі американської жіночої поезії середини ХІХ – кінця ХХ ст.). Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: філологія, педагогіка, психологія. Київ: КНЛУ, 13, 44-48.

Фрумкина, Р. В. (1984). Цвет, смысл, сходство (аспекты психолингвистического анализа). Москва: Наука.

Хасанова, З. С., Милетова, Е. В, & Бугаенко, Н. П. (2014). Некоторые параметры и характеристики англоязычного специализированного искусствоведческого дискурса. Вестник БГУ, 2. Взято з https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-parametry-i-harakteristiki-angloyazychnogo-spetsializirovannogo-iskusstvovedcheskogo-diskursa

Яворська, Г. М. (1999). Мовні концепти кольору (до проблеми категоризації). Мовознавство, 2-3, 42-50.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Berger, John. (2015). Henri Matisse. Іn Berger, J. Portraits: John Berger on artists. Tom Overton (Ed.). (pр. 279-282). London, New York: Verso.

Perl, Jed (2001). Henri Matisse. Writers on Artists. (pр. 94-101). London, New York, Delhi, Sydney, Munich, Paris, Johannesburg: DK Publishing.
Copyright (c) 2020 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія