DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2019.170230

КОЛЬОРОНАЗВИ В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (на матеріалі “Словника української мови” в 11 томах)

І. Є. РЕНЧКА

Анотація


Стаття присвячена дослідженню семантичних інновацій та особливостей лексикографічної інтерпретації лексичних одиниць на позначення кольору в радянський час на основі аналізу матеріалів “Словника української мови” в 11 томах (1970–1980). З’ясовано, що в умовах функціонування в радянському тоталітарному дискурсі кольороназви набували ідеологічних конотацій. Відбулися зміни в семантиці архетипних кольороназв червоний, білий та чорний, а також золотий. Виявлено розширення сполучуваності аналізованих лексем та формування в них нових переносних і символічних значень.
Встановлено зміни в антонімічних зв’язках слів на позначення кольору порівняно з їхніми традиційними семантичними відношеннями в народному світогляді. Аналіз змістового наповнення словникових статей дав змогу визначити лексикографічні способи ідеологізації
кольороназв.


Ключові слова


кольороназви; семантика; радянська ідеологія; ідеологізація; переносне значення слова; символічне значення слова; мовна картина світу; словник; ілюстративний матеріал

Повний текст:

PDF

Посилання


Войтович, В. М. (2002). Українська міфологія. Київ: Либідь.

Голубовська, І. О. (2004). Етнічні особливості мовних картин світу (2-ге вид.). Київ: Логос.

Жайворонок, В. В. (2007). Українська етнолінгвістика. Нариси. Київ: Довіра.

Іншаков, А. Є. (2013). Теоретичні засади дослідження колірної лексики в мовознавстві. Філологічні студії. Наук. вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг: Вид-во КДПУ, 9, 188-195.

Кочерган, М. П. (1980). Слово і контекст. Львів: Вища школа. Вид-во при Львів. ун-ті.

Критенко, А. П. (1967). Семантична структура назв кольорів в українській мові. Мовознавство, 4, 97-112.

Мокиенко, В. М., & Никитина, Т. Г. (1998). Толковый словарь языка Совдепии. Санкт-Петербург: Фолио-Пресс.

Новикова, М. О. (1993). Коментар. М. Н. Москаленко (Упоряд.). Українські замовляння. (с. 199-306). Київ: Дніпро.

Петренко, В. І. (2007). “Червоні валки” в системі хлібозаготівельних реквізицій в українському селі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія Історія, 12, 117-123.

Семашко, Т. Ф. (2011). Проблема визначення статусу кольоропозначень як лінгвістичних одиниць. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови, 7, 352-356.

Семашко, Т. Ф. (2009). Семантична структура лексичних одиниць на позначення кольору в українській мові. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах: збірник наукових праць, 17, 14-21.

Таран, А. А. (2014). Суспільно-політичне тло змін у семантиці кольороназв. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць. МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Черкаси, 19, 41-47.

Шеховцова, О. А. (2003). Формування символічної семантики кольоропозначень: культурологічний аспект (Дис. канд. філол. наук). Донецьк.

ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

СУМ – Білодід, І. К. (Ред.) (1970–1980). Словник української мови. (Т. 1–11). Київ: Наукова думка.
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти