DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2019.170236

ТИПОВІ ПОМИЛКИ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ЧЕСЬКОЇ МОВИ: ПРОБЛЕМИ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

O. O. VAŠČENKO, R. GARBUZOVÁ

Анотація


Вступ. Актуальність роботи зумовлена загальним спрямуванням сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення міжмовних впливів, інтерпретацію інтерференції,
розкриття механізмів її виникнення, установлення закономірностей функціональних змін, що супроводжують це явище.
Мета статті полягає у виявленні труднощів, з якими стикаються українські студенти у вивченні чеської мови з огляду на вплив їхньої рідної мови. Завдання дослідження – проаналізувати типові приклади інтерференції української мови на фонетичну, лексичну та граматичну системи чеської мови й запропонувати оптимальні методи її подолання.
Методи. Дослідження виконано за допомогою дескриптивного, зіставного та структурного методів.
Результати. З'совано, що усне та письмове мовлення українських студентів, що вивчають чеську мову, містить чимало помилок, зумовлених впливом рідної мови.
Найбільшої кількості помилок студенти припускаються в граматиці й орфографії.
Аналіз викладання чеської мови як іноземної довів необхідність застосування комплексної методології навчання, що охоплює граматичний переклад, порівняльний, аудіо-лінгвістичний, аудіовізуальний та комунікативний методи.
Висновки. Інтерференція ознак української мови відбувається на всіх мовних рівнях опанування чеської мови. Інтерференція на фонетичному рівні в усному мовленні студентів-богемістів виявляється у їхній підсвідомій орієнтації на систему рідної мови під час звукової реалізації чеської мови, тобто у застосуванні власної артикуляційної бази і вимовних навичок рідної мови. На граматичному рівні інтерференція рідномовних особливостей полягає в неправильному використанні відмінкових закінчень і побудові дієслівних конструкцій. У межах синтаксичної інтерференції поширене ненормативне вживання керованих форм іменників з прийменником або без нього. На лексико-семантичному рівні інтерференція призводить до вживання слів невідповідної в певному контексті семантики. Для швидкого та правильного засвоєння чеської мови студентами-іноземцями, українцями зокрема, необхідно, щоб викладачі, особливо носії мови, мали базові знання про типологічні особливості рідної мови студента, про його мовну систему, схожість і відмінність чеської та української мов.

 


Ключові слова


інтерференція; фонетична інтерференція; граматична інтерференція; лексична інтерференція, українська мова; чеська мова; студенти-богемісти

Повний текст:

PDF (Czech)

Посилання


Hasil, J. (2003). Čeština jako cizí jazyk očima Milana Hrdličky. Naše řeč, ročník 86 (2003), 5, 260-262. – Přístup k článku: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7750.

Skalička, V. (1975). Lingvistické čítanky III: Typologie. Svazek 1. Sestavil Bohumil Palek. Překlad cizojazyčných prací Gero Fischer. Universita Karlova v Praze. Fakulta filosofická. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, “Typ češtiny” (1951a), 55-108.

Сокіл, Б. (2007). Meтоди вивчення української мови як іноземної та їх характеристика. Teoрія і практика викладання української мови як іноземної, 2, 14-18.

Вайнрайх, У. (1979). Языковые контакты. Киев: Вища школа.

Ващенко, O.O. (2018). Oсобливості чесько-українських мовних контактів. Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 57-59.
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти