Том 17, № 1 (2014)

DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2014

Зміст

Статті

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ДІЄСЛІВ З ПРЕВЕРБОМ AUS- У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ XVII СТ. PDF
О. О. БАКУМЕНКО 7-15
ФРАКТАЛЬНА МОДЕЛЬ БІОГРАФІЧНОГО НАРАТИВУ В ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ (на матеріалі роману Майкла Каннінгема “The Hours”) PDF
Я. В. БИСТРОВ 16-24
ЛОГІКО-СЕМІОТИЧНЕ Й ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОМПОНЕНТОМ  يد / РУКА В АРАБСЬКІЙ МОВІ PDF
Р. В. ВАСЬКО 25-30
ТИПОЛОГІЯ КРЕОЛІЗОВАНИХ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ PDF
О. О. ВЯЛІКОВА 31-38
ПРАГМАТИКА МЕТАКОМУНІКАТИВНИХ ПИТАНЬ: ЕМОТІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Я. В. ГНЕЗДІЛОВА 39-45
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНОЇ СИСТЕМИ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У РІЗНИХ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ PDF
О. В. ГОСУДАРСЬКА 46-53
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
С. П. ДЕНИСОВА 54-60
ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ СЛОВНИКОВИХ СТАТЕЙ В ЕТИМОЛОГІЧНОМУ СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (на прикладі слів, успадкованих з праслов’янської мови) PDF
Я. В. КАПРАНОВ 61-76
ТАКСОНОМІЯ КАТЕГОРІЙ ДИСКУРСУ В СУЧАСНОМУ ДИСКУРС-АНАЛІЗІ PDF
Н. К. КРАВЧЕНКО 77-83
ЗІСТАВЛЕННЯ ГРЕЦЬКОГО ТЕКСТУ НОВОГО ЗАВІТУ ТА ЙОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі конструкцій дієприкметника з артиклем і дієсловом eivmi,) PDF
А. М. КРОКІС 84-90
ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРІОДИ У ВИВЧЕННІ СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ PDF
І. А. КУЧЕР 91-98
СЕМАНТИКО-ПРАВОВА АСИМЕТРІЯ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ (на прикладі термінологічного словосполучення “припинення дії правочину”) PDF
О. О. ЛАВРИНЕНКО 99-106
СИНТАКСИЧНИЙ КОНЦЕПТ ЯК TERTIUM COMPARATIONIS ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ТИПОЛОГІЇ СТРУКТУР КАУЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ (на матеріалі нідерландської та української мов) PDF
Н. Є. ЛЕМІШ 107-114
АРХАЇЧНІ ДІАЛЕКТИЗМИ ЯК ІНДИКАТОРИ ПРАМОВИ PDF
І. М. НЕЧИТАЙЛО 115-120
УКРАЇНСЬКА ХАТА: СЛОВО, СИМВОЛ, КОНЦЕПТ (на слов’яно-балканському етнокультурному тлі) PDF
Н. І. ПАШКОВА 121-128
КЛЮЧОВІ СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ЧЛЕНУВАННЯ ТЕКСТІВ (на матеріалі промов німецьких політичних діячів)
Р. Є. ПИЛИПЕНКО 129-135
АРХІТЕКТОНІКА ІЄРОГЛІФІЧНОГО ПИСЬМА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КОСМОГОНІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДАВНІХ КИТАЙЦІВ PDF
В. Л. ПИРОГОВ 136-145
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ, МОВНА ГРА, ЛІНГВІСТИЧНІ КОНЦЕПТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОМАНУ В. В. НАБОКОВА “THE REAL LIFE OF SEBASTIAN KNIGHT” PDF
Т. В. РАДЗІЄВСЬКА 146-155
СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ КОНЦЕПТ, ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ У КОГНІТИВНОМУ ТЕРМІНОЗНАВСТВІ PDF
Г. В. САДОВНІКОВА 156-164
ПАРАДОКС В ЭНИГМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ КРОССВОРДА PDF
Е. А. СЕЛИВАНОВА 165-175
СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ І ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОНЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНОГО І СПОНТАННОГО МОВЛЕННЯ PDF
О. І. СТЕРІОПОЛО 176-186
ПАРАМЕТРИ БУДОВИ ЗАГОЛОВКА, ЕПІГРАФА І ЗАЧИНУ ЯК ІДЕНТИФІКАТОРІВ ОБРАЗУ АВТОРА (на матеріалі французького жіночого автобіографічного роману ХХ століття) PDF
О. О. ТУЧКОВА 187-195
ЯДЕРНІ КРИТЕРІЇ ТА ІНВАРІАНТНО-ВАРІАНТНІ ПАРАМЕТРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РЕЛІГІЙНО-ПОПУЛЯРНОГО ДИСКУРСУ PDF
О. О. ЧЕРХАВА 196-204
КОНТЕНСИВНО-ФОРМАЛЬНА ТИПОЛОГІЧНА ТАКСОНОМІЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ PDF
М. О. ШУТОВА 205-214

Рецензії

Гнатковська О. М. Практичний курс англійської мови як другої іноземної. 5 курс : [підручник] / О. М. Гнатковська, І. В. Сапожник, О. В. Соловйова. – Чернівці : РОДОВІД, 2014. – 279 с. – (лист МОНУ № 1/11-4241 від 26.03.2014) PDF
А. В. Корольова 215-216

Інформація

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія ФІЛОЛОГІЯ PDF
ІНФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ 217