Том 18, № 1 (2015)

DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2015

Зміст

Статті

КЛАСИФІКАЦІЯ КОЛОКАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ: ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ PDF
Т. В. БОБКОВА 7-15
МЕТАПОНЯТТЯ В CУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Я. В. ГНЕЗДІЛОВА 16-21
ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ І ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНОСПОЛУК ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК СПОСІБ ПОШУКУ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕКЛАДУ PDF
О. В. ГОСУДАРСЬКА 22-34
КОНЦЕПТ-СИМВОЛ ЛЕБІДЬ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ АНТИЧНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТА ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТИ PDF
М. А. ГРЕКОВА 35-48
МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ЛЕКСИКИ “МЕНТАЛЬНОГО ЗАНУРЕННЯ” (на матеріалі української, польської та англійської мов) PDF
О. В. ДЕМЕНЧУК 49-56
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ “РОЗВИТОК МОВИ” У ЙОГО СПІВВІДНОШЕННІ З ДЕФІНІЦІЄЮ “ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ” PDF
C. П. ДЕНИСОВА 57-63
АКСІОЛОГІЧНА ДИНАМІКА ОПИСУ ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФ В АНГЛОМОВНОМУ БІБЛІЙНОМУ ДИСКУРСІ PDF
О. О. ЖИХАРЄВА 64-72
ВИГУК ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Л. С. КАЛАШНИК 73-78
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ЛЕКСИЧНЕ ГНІЗДО” / “СЛОВОТВОРЧЕ ГНІЗДО”, “ГЕНЕТИЧНЕ ГНІЗДО” Й “ЕТИМОЛОГІЧНЕ ГНІЗДО” В ЕТИМОЛОГІЧНІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ PDF
Я. В. КАПРАНОВ 79-87
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУТУРАЛЬНИХ ВИДО-ЧАСОВИХ ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АРАБСЬКОЇ МОВ PDF
М. Ю. ЛИХОШЕРСТОВА 88-93
ВІДТВОРЕННЯ ІДІОЛЕКТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖА СИРНИКА В ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ "ТАЧКИ" І "ТАЧКИ 2" УКРАЇНСЬКОЮ, НІМЕЦЬКОЮ Й ІСПАНСЬКОЮ МОВАМИ PDF
Н. А. МАТКІВСЬКА 94-101
МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЛЕКСЕМ light І світло НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ PDF
І. О. ПРИЩЕПЧУК 102-111
ОБ’ЄКТИВНО-СУБ’ЄКТИВНИЙ ХАРАКТЕР ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ДЕФОРМАЦІЙ PDF
М. Ю. РЕБЕНКО 112-119
ФРЕЙМ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ PDF
Г. В. САДОВНІКОВА 120-134
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ CRIME/ЗЛОЧИН У ПАРЕМІЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ PDF
В. П. СНІЦАР 135-143
КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛOГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО МОТИВУ-ПРОТОТИПУ “ПРИСВЯТА” В АНТИЧНІЙ ЕПІГРАМІ PDF
М. А. ЧЕМЕЛЮХ 144-150
ВЕРБАЛЬНИЙ, НЕВЕРБАЛЬНИЙ ТА КОМПЛЕКСНИЙ МЕМИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА СПОСОБОМ ПОДАННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ (на матеріалі англомовних кіномемів) PDF
О. І. ЧЕРНІКОВА 151-156
ФЕНОМЕН РЕКОНСТРУКЦІЇ У ЛІНГВОКОМПАРАТИВІСТИЦІ ДОБИ СТРУКТУРАЛІЗМУ PDF
О. О. ЧЕРХАВА 157-164
ЕТАПИ МЕТАРОЗМІТКИ КОРПУСУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ З ЛІНГВОКОГНІТОЛОГІЇ PDF
В. Г. ШКЛЯРЕВСЬКИЙ 165-172
МЕТОДОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ У ВИВЧЕННІ ЕТНОСТЕРЕОТИПІВ ТА МЕТОДИКА ЇХ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ PDF
М.О. ШУТОВА 173-182
Methodological Attitudes to Study Ethnic Stereotypes and Method of Complex Reconstructions PDF (English)
М.О. Шутова

Рецензії

The Modernization of Foreign Language Education: The Linguocultural-Communicative Approach. PDF
S.S. Kunanbayeva 183-184

Інформація

ІНФОРМАЦІЯ PDF
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ У ВІСНИКУ Серія ФІЛОЛОГІЯ 185-190