Том 19, № 1 (2016)

DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2016

Зміст

Статті

МОТИВАЦІЙНІ ВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙНОЇ ПОДІБНОСТІ В ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ІМЕННИКАХ-ЮКСТАПОЗИТАХ PDF
Л.Є. АЗАРОВА, Л.А. РАДОМСЬКА 7-12
ВІРОГІДНІСТЬ ЯК ДИСКУРСИВНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРЕДИКАТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
В.М. БЕРЕЗЕНКО 13-19
ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ В СТРУКТУРІ СЛОВОТВІРНОЇ ПАРАДИГМИ ІМЕННИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
З. О. ВАЛЮХ 20-25
СЕМАНТИЧНА МОДУЛЯЦІЯ СОМАТИЗМІВ رأس / HEAD / ГОЛОВА У ФРАЗЕОТРАНСФОРМАХ АРАБСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ PDF
Р. В. ВАСЬКО 26-36
АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ХІ–ХV СТ.: КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА СТРУКТУРОЮ PDF
О. Я. ДОБРОВОЛЬСЬКА
ПРОСОДІЯ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ЗГОДИ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ БІЗНЕС-ДИСКУРСІ: МЕЛОДІЙНИЙ КОМПОНЕНТ PDF
Т. Є. ЄРЕМЕНКО, А. А. ЮМРУКУЗ 48-54
ЛІНГВОПОЕТИКА АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ПСИХОНАРАТИВУ (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) PDF
Н. П. ІЗОТОВА 55-64
СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КОЛОРОНІМІВ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ PDF
Г.І. КАПНІНА 65-70
Ν ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚOΝ У ДАВНЬОГРЕЦЬКОМУ ЕПОСІ (на прикладі мови Нонна Панополітанського) PDF
Т. Л. ЛУЩЕНКО 71-75
ДОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТРИЦАНИЯ (КРАТКИЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) PDF (Русский)
Л. М. МИНКИН 76-78
МОВНІ КОНТРАСТИ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ КОНОТАТИВНОЇ СЕМАНТИКИ ІДЕОЛОГІЧНО ЗАБАРВЛЕНИХ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ (на матеріалі української публіцистики періоду незалежності) PDF
Г. Б. МІНЧАК 79-84
ЛІНГВОКОГНІТИВНА КОНФІГУРАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО КЛАСИЧНОГО ФЕНТЕЗІ PDF
В. Г. НІКОНОВА, Н. Й. ЧЕТОВА 85-94
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОФРАЗЕМ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Л. М. ПАШИНСЬКА 95-101
СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПЕРИФРАЗИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПРОЗІ PDF
Л. М. ПРИБЛУДА 102-106
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ Х. АРЕНДТ PDF
В. Є. СПІЦИНА 107-112
ЛІНГВАЛЬНІ ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ДРУЖИНИ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ) PDF
Г. І. СТАШКО 113-120
ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНА СЕМАНТИКА АНТРОПОЦЕНТРИЧНИХ МЕТАФОР ТА ПОРІВНЯНЬ У ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ЗООНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ PDF
С. В. ТАЛЬКО 121-132
ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА КОМПОЗИЦІЙНА СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ PDF
Л. В. ТРАЧ 133-138
ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ СПОНУКАЛЬНИХ І ОПТАТИВНИХ РЕЧЕНЬ PDF
Л. В. УМРИХІНА 139-145
РОМАНИ ДЕНА БРАУНА: ЖАНР ТА КОНЦЕПТОСФЕРА PDF
О. О. ЧЕРНИК 146-153
ЛИНГВОСЕМИОЗИС ПАРЕМИЙ С СЕМАНТИКОЙ ПРОГНОЗА КАК НАРОДНЫХ ПРИМЕТ И СУЕВЕРИЙ PDF (Русский)
ЧЖУ ЦЗИНТАО 154-160
СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОЗИЦІЇ У ВКАЗУВАННІ НА МОВЦЯ PDF
Н. Ю. ЯСАКОВА 161-169

Рецензії

Етнокультурні стереотипні портрети англійців і українців (когнітивно-ономасіологічна реконструкція фразеоформул) PDF
Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński 170-171

Інформація

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ ФІЛОЛОГІЯ PDF PDF (English)
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 172-178