Том 18, № 2 (2015)

DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2015

Зміст

Статті

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ КУЛЬТУРНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ PDF
Я. В. БОЙКО 7-13
ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОЇ ТРИВАЛОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ ОДИНИЦЯМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ PDF
М. В. ГАМЗЮК 14-22
СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ (на матеріалі української, російської та англійської мов) PDF
Т. С. ГАРЛИЦЬКА 23-29
ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ МОВНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ ЕТНОКУЛЬТУРНО МАРКОВАНОГО КОНЦЕПТУ АМЕРИКАНСЬКОГО ПІВДНЯ РАБСТВО PDF
Н. І. ГОЛУБЕНКО 30-36
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИСТАВЛЕННЯ З ОДНИМ ТА ДВОМА АКТАНТАМИ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі роману Б. Акуніна “Любовник смерти”) PDF
А. В. ГРИГОР’ЄВА 37-42
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ МОВЛЕННЯ СЛІДЧИХ У РОМАНІ ДАНІЕЛЯ ПЕННАКА “LA FÉE CARABINE” PDF
І. І. ЄРМОЛЕНКО 43-49
ГРАМАТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПРИКМЕТНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) PDF
І. А. ЖИВІЦЬКА 50-55
ІНВЕКТИВА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ PDF
Т. О. ЗОЛОТАРЕНКО 56-62
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ В АРАБОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ PDF
ИБРАГИМ АЛЬ ШАБУЛЬ 63-69
ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНІ ВИТОКИ ПОНЯТТЯ “ПРАМОВА” У ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОМУ МОВОЗНАВСТВІ PDF
Я. В. КАПРАНОВ 70-76
КОГНІТИВНІ ОСНОВИ ПЕРЕБИВАННЯ МОВЛЕННЯ: ТЕОРІЯ КОГНІТИВНОГО ДИСОНАНСУ PDF
Т. С. КИРИЧЕНКО 77-83
ПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ PDF
І. С. КІРКОВСЬКА 84-93
СИНТАКСИЧНИЙ СТАТУС ВОКАТИВНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ PDF
М. О. КОКОРА 94-99
МЕТАФОРА ПЕРЕКЛАДУ ЯК ПОРТРЕТА-КОПІЇ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ XVIIІ СТ. PDF
І. В. ЛАСКА 100-108
ТЕМПОРАЛЬНІ ІМЕННИКИ І ПРИСЛІВНИКИ ЯК ОСНОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЧАСУ (на матеріалі сучасних арабської й української мов) PDF
М. Ю. ЛИХОШЕРСТОВА 109-114
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ТУНІСЬКОМУ УЗУСІ PDF
О. І. МАЗНІЧЕНКО 115-123
БОЛГАРСЬКІ НАРОДНІ НАЗВИ РОСЛИН: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ PDF
О. В. МАЛАШ 124-130
МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ПОРТРЕТ ВОЇНА PDF
Г. В. МЕЖЖЕРІНА 131-138
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА “ZEIT”У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: КУЛЬТУРОЛОГО-ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Т. В. НАУМОВИЧ 139-143
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СОМАТИКОНУ ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ ПЕРСОНАЖА PDF
С. П. НЕТРЕБІНА 144-149
СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНІ ТИПИ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ СПОРТИВНОЇ ТЕМАТИКИ PDF
В. М. РАДЗІОН 150-155
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У СКЛАДІ ІМЕННИХ ГРУП ІЗ НЕВИЗНАЧЕНОЮ РЕФЕРЕНЦІЄЮ (НА МАТЕРІАЛІ НІДЕРЛАНДСЬКОЇ МОВИ) PDF
М. В. РОДЮК 156-162
ДЕФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ: МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Н. Г. СІДЕНКО 163-168
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ УТОЧНЮВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ СТИЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
О. Є. СОЛОДОВНИК 169-175
НАЙБІЛЬШЕ ЩАСТЯ У СВІТІ – ЧИСТЕ СУМЛІННЯ (ХАРАКТЕРИСТИКА СТИМУЛУ СОВІСТЬ ТА ЙОГО КОРЕЛЯТІВ У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ) PDF
Д. І. ТЕРЕХОВА 176-183
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СТРАТЕГІЯ ДОМЕСТИКАЦІЇ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Ю. А. ТЬОПЕНКО, Ю. Г. СТЕЖКО 184-189
КОРЕЛЯЦІЯ ПОНЯТЬ “ОБРАЗ”, “СИМВОЛ” ТА “ОБРАЗ-СИМВОЛ” У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ (НА ПРИКЛАДАХ ТВОРІВ ФРЕНКА ПЕРЕТТІ) PDF
П. С. ХАБОТНЯКОВА 190-194
МЕТОДИКА ПОЛІСИТУАЦІЙНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ МОТИВАЦІЇ ДІЄСЛІВНОЇ СЕМАНТИКИ ФІЗИЧНОГО І ПСИХІЧНОГО СТАНІВ СУБ’ЄКТА PDF
Н. В. ХАНИКІНА 195-202
ФУНКЦІЙНО-ЗМІСТОВИЙ ДІАПАЗОН І ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ СУГЕСТИВНОГО СПОНУКАННЯ PDF
С. Т. ШАБАТ-САВКА 203-210
СМИСЛОВИЙ ШАР КОНЦЕПТУ РОБОТА В СУЧАСНИХ АВТОБІОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ PDF
В. В. ЩЕРБИЦЬКА 211-215
ПОНЯТТЯ І ТЕРМІН “ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ”: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИТЛУМАЧЕННЯ PDF
І. А. ЯРОШЕВИЧ 216-222